Enkeltfag 10 ECTS

Kemisk og biokemisk procesteknik

Overordnede kursusmål

Kurset har som formål at give en basisviden om centrale områder af den kemiske procesteknik, som anvendes i den kemiske, bioteknologiske og farmaceutiske industri. Denne basisviden skal sætte de studerende i stand til:
At kunne forstå beskrivelsen af en procesteknisk problemstilling og at kunne løse problemet ved hjælp af de opgivne data eller ved hjælp af data fundet i litteraturen
At læse og skitsere procesdiagrammer for procesanlæg
At foretage beregninger af størrelse, sammensætning, temperatur og tryk for strømme i procesanlæg
At beregne energiudvekslingen i pumper samt ved strømning i rørledninger
At kende principperne for et antal væsentlige typer af procesudstyr
At foretage kvantitative beregninger med henblik på dimensionering af procesudstyr

See course description in English

Læringsmål

 • Tegne processtrømskemaer for kemiske og bioteknologiske processer
 • Opstille og løse masse- og energibalancer for kemiske og bioteknologiske processer
 • Opstille og løse tidsafhængige massebalancer for kemiske og bioteknologiske processer
 • Beregne ligevægtssammensætning, dugpunkt og kogepunkt i et to-fase gas-væske system ved brug af Raoult og Henry’s love
 • Anvende fasediagrammer til beregning af ligevægtssammensætning og mængder for to-fase systemer
 • Anvende massebalancer og ligevægtsberegninger til at designe ligevægtstrinprocesser såsom destillation og extraktion
 • Beregne nødvendigt trintal ved brug af McCabe-Thiele’s metode
 • Anvende den mekaniske energibalance til at beregne energiudveksling i pumper og andet procesudstyr
 • Beregne friktionstryktab ved strømning i rør, fittings og partikelmasser
 • Dimensionere hyppigt forekommende procesudstyr som feks filtre, cykloner, fluid beds, varmevekslere og kolonner til absorption og stripning
 • Løse en procesteknisk opgave og formulere beregningsmetode og resultater i en rapport

Kursusindhold

Kurset forløber over 2 semestre og kombinerer teori, regneøvelser og en større kursusopgave. Systematisk opstilling af massebalancer og energibalancer for systemer med kemiske reaktioner og/eller med flere faser.
Trinprocesser eksemplificeret ved absorptions- og destillationskolonner samt extraktion. Anvendelse af faseligevægte, kogepunkts- og dugpunktsberegninger i multikomponentsystemer.
Beregninger vedrørende luftfugtighed og tørring, anvendelse af fugtighedsdiagram.
Strømning i rør, herunder beregning af friktionstryktab i rørledninger og dimensionering af rørledningssystemer. Filtrering og sedimentationsprocesser, herunder fluidisering.
Varmetransmission: Varmeledning, varmeovergang og varmegennemgang, og dimensionering af varmevekslere.
Stoftransmission: Differentielle massebalancer, batchdestillation, stofdiffusion, design af fyldlegemekolonner og boblekolonner.

Undervisningen inddrager bl.a. praktiske eksempler inden for energioptimering, energilagring og forureningsbekæmpelse som er af relevans for overgangen til en mere bæredygtig kemisk industri.

Anbefalede forudsætninger

10020/26201, Senest samtidig

Undervisningsform

Forelæsninger, opgaveregning i grupper, hjemmeopgaver, samt en kursusopgave (i efteråret)

Fakultet

Bemærkninger

Eksamensform fortsat: For omgængere tilbydes eksamen om vinteren.
Kurset er et af tre helt nødvendige kemitekniske forudsætningskurser (28020, 28140, 28160) for et kandidatstudium på retningen Kemisk og Biokemisk Teknologi. Det anbefales endvidere, at et bachelorstudium på linjen Kemi og Teknologi indeholder følgende tre kurser: 28221, 28121/28125 og 28150.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Kemiteknik

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 28020
Kursustype Bachelor
Pris

15.000,00 kr.

Tilmelding