Privatlivspolitik

Sådan behandler DTU dine data

DTU behandler som dataansvarlig blandt andet oplysninger om studerende, medarbejdere, gæsteforskere, samarbejdspartnere, ansøgere, alumni, deltagere i forskningsprojekter og konferencer og personer som abonnerer på DTU’s nyhedsbreve og web-tjenester. 

DTU’s privatlivspolitik er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger. Vi behandler oplysningerne på baggrund af forordningens art. 6, stk. 1 litra b, c og e. og i enkelte tilfælde på baggrund af dit samtykke i henhold til forordningens art. 6, stk. 1 litra a. 

Hvis der er tale om følsomme oplysninger, behandler vi dine oplysninger på baggrund af forordningens art 9, stk. 2, litra b, f og j, og i enkelte tilfælde på baggrund af dit samtykke i henhold til forordningens art 9, stk. 2, litra a eller fordi der er tale om offentliggjorte oplysninger, jf., forordningens art 9, stk. 2, litra e.

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger er:

Danmarks Tekniske Universitet
Anker Engelunds Vej 1
Bygning 101A
2800 Kongens Lyngby

Kontaktoplysningerne til DTUs databeskyttelsesrådgiver er:

DTU
Att. DPO
Anker Engelunds Vej 1
Bygning 101A
2800 Kongens Lyngby

Mail: dpo@dtu.dk
Tlf: +45 25 25 25 25

Typer af oplysninger

De oplysninger, som DTU behandler om dig, afhænger af din tilknytning til DTU, men er typisk dit navn, adresse, telefonnummer, erhverv, virksomhedsnavn (enkeltmandsvirksomheder), konto – og betalingsoplysninger, trafikdata og lokaliseringsdata, login. For studerende, ansøgere og medarbejdere vil DTU typisk også behandle oplysninger om faglige kvalifikationer og personlige kompetencer, eksamensbeviser eller andre oplysninger om akademiske grader, udgivelser, tidligere ansættelser, foto, fødselsdato, dine nærmeste pårørende, CPR-nummer, løn, fravær, helbredsoplysninger. DTU kan ligeledes behandle følsomme oplysninger som f.eks. genetiske-, sundheds- og biometriske data f.eks. i tilknytning til din ansættelse eller som deltager i et forskningsprojekt. 

Langt de fleste oplysninger modtager vi direkte fra dig, men oplysningerne kan tillige komme fra offentligt tilgængelige kilder, dine tidligere arbejdsgivere eller samarbejdspartnere og offentlige myndigheder. 

I forbindelse med forskningsprojekter kan vi også have modtaget oplysningerne fra andre, som har indsamlet oplysningerne om dig til forskningsformål. 

Formål

Vi behandler oplysninger om dig til en række forskellige formål afhængig af din tilknytning til DTU. Er du studerende, behandler vi personoplysninger om dig for at kunne håndtere din indskrivning på DTU, ligesom vi f.eks. videregiver oplysninger til SU-styrelsen. Er du medarbejder, behandler vi oplysninger om dig for at kunne håndtere dit ansættelsesforhold på DTU og vil i den forbindelse blandt andet videregive oplysninger til SKAT. Deltager du i et forskningsprojekt vil behandlingen af oplysninger udelukkende blive brugt til forskningsformål. Derudover bruger DTU personoplysninger, når vi leverer en ydelse til dig eller indgår i et samarbejde, hvor DTU modtager en ydelse. Personoplysningerne bruger vi blandt andet til at kommunikere med dig, hvad enten du er en af DTU’s samarbejdspartnere eller deltager i en konference eller event. DTU’s behandling af personoplysninger vil i en række tilfælde ske som følge af overholdelse af retlige forpligtelser.

Opbevaring og videregivelse

Vi opbevarer dine oplysninger så længe, det er nødvendigt for det eller de formål, hvortil oplysningerne behandles. Når det ikke længere er relevant at opbevare dine oplysninger for at opfylde formålet, bliver oplysningerne slettet eller arkiveret. 

Vi videregiver i nogle tilfælde dine oplysninger til samarbejdspartnere som f.eks. leverandører og forhandlere, bevillingsgivere, andre offentlige myndigheder, andre forskningsinstitutioner og i forbindelse med anvendelsen af eksterne databehandlere. DTU vil herudover ikke videregive oplysninger til andre, med mindre DTU er forpligtet til at give oplysningerne videre som følge af en retlig forpligtelse eller for at kunne udføre en opgave i samfundets interesse. 

Dine rettigheder

Hvis DTU behandler oplysninger om dig, har du en række rettigheder som registreret:

  • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
  • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og i visse tilfælde få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. 
  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
  • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det gælder især for person-oplysninger, som DTU behandler til brug for forskning. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.