Enkeltfag 5 ECTS

Introduktion til reaktionsteknik

Overordnede kursusmål

At give den studerende et grundlæggende kendskab til kobling mellem kemisk kinetik og design af kemiske reaktorer, således at han/hun bliver i stand til at udføre beregningsmæssige løsninger for reaktionstekniske problemer. Herudover at give kendskab til de vigtigste reaktortyper til homogene, heterogene og bioteknologiske reaktioner og deres anvendelse i industrien.

See course description in English

Læringsmål

 • Redegøre for forskellen mellem hastighedsudtryk for elementarreaktioner og ikke-elementarreaktioner, og kunne opskrive hastighedsudtrykket for elementarreaktioner
 • Forklare virkemåden af de ideale reaktorer: Stempelstrømningsreaktor, kontinuert tankreaktor og ideelt omrørt batchreaktor
 • Opstille og løse matematiske modeller for de ideale reaktortyper under isoterme forhold for en enkelt reaktion og for multiple reaktioner
 • Opstille og løse molbalancer for andre reagerende systemer end de tre ideale reaktortyper
 • Opstille og løse massebalancer for bio-reaktorer
 • Opstille energibalancen for reagerende systemer for en enkelt og for multiple reaktioner med og uden køling
 • Beregne ligevægtsomsætningsgrader for reaktioner i isoterme og non-isoterme reaktorer
 • Redegøre for tilstedeværelsen af multiple stationære tilstande i omrørte reaktorer
 • Designe reaktorer for optimal og sikker drift
 • Opstille og løse matematiske modeller for samspillet mellem diffusion og reaktion i porøse katalysatorpiller, herunder beregne effektivitetsfaktor for 1. ordens reaktion
 • Designe optimal reaktorkonfiguration for reaktorkæder

Kursusindhold

Kurset behandler: Gas- og væskefasereaktioner i ideale reaktorer, herunder reaktorkæder og recirkulationsreaktorer. Katalytiske reaktioner og samspillet med fysisk transport og kemisk reaktion i katalysatorpartikler. Bioreaktionskinetik og reaktorer. Multiple reaktioner og valg af reaktortype/procesbetingelser. Kobling af energibalance og massebalance for reaktorer.

Opgaver og eksempler illustrerer bl.a. anvendelsen til kemisk, biokemisk og farmaceutisk produktion samt miljøteknik. Kursets indhold har især betydning for bæredygtig produktion (høj udnyttelse af råmaterialer, lav mængde spildprodukter) med lav miljøpåvirkning.

Anbefalede forudsætninger

28020/28160, Kendskab til et simuleringsværktøj som Maple, Matlab eller Python.

Undervisningsform

Forelæsninger, grupperegning, hjemmeopgaver, computersimuleringer

Fakultet

Bemærkninger

Kurset er et af tre helt nødvendige kemitekniske forudsætningskurser (28020, 28140, 28160) for et kandidatstudium på retningen Kemisk og Biokemisk Teknologi. Det anbefales endvidere, at et bachelorstudium på linjen Kemi og Teknologi derudover indeholder kurserne 28221, 28121/28125 og 28150.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Kemiteknik

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 28140
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage ons 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding