Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Beslutningsstøtte og strategisk vurdering

Overordnede kursusmål

Det overordnede formål er at give deltagerne en teoretisk såvel som praktisk forståelse af avanceret beslutningsstøtte bestående af samfundsøkonomiske analyse vha. cost-benefit analyse, strategiske analyser vha. multi-kriterie analyse, samt risikoanalyse. Hovedformålet vil være for den studerende at modellere og opbygge et funktionelt og informativt beslutningsstøttesystem for et specifikt vurderingsprojekt med speciel vægt på de strategiske effekter såvel som de involverede usikkerheder. I opbygnings- samt designfasen af beslutningsstøttesystemet lægges især vægt på Excel-baserede løsninger inden for cost-benefit analyse, multikriterie analyse samt risikoanalyse.

See course description in English

Læringsmål

  • Anvende basale principper inden for samfundsøkonomisk analyse ved hjælp af cost-benefit analyse, multi-kriterie analyse samt risikoanalyse
  • Identificere, organisere og vurdere tilgængeligt datamateriale ud fra såvel en kvantitativ tilgang som en kvalitativ tilgang
  • Analysere og bestemme de forskellige parameterværdier og variable til anvendelse for samfundsøkonomisk analyse
  • Redegøre for de forskellige aspekter af usikkerheder inden for store investeringsprojekter
  • Implementere og udføre en risikoanalyse ved hjælp af Monte Carlo simulering
  • Implementere og redegøre for metodegrundlaget for en sammensat analyse baseret på cost-benefit, multi-kriterie samt risiko analyse
  • Identificere supplerende kriterier til en strategisk analyse ud fra de 3 dimensioner af bæredygtighedsbegrebet
  • Designe et omfattende beslutningsstøttesystem samt anvende det på et større investeringsproblem
  • Formidle de valgte løsningsmetoder og udførte analyser for et givent problemområde igennem en teknisk rapport

Kursusindhold

Kurset omhandler den basale teori samt metodegrundlag med hensyn til vurdering/evaluering af større investeringsprojekter. Der tages udgangspunkt i infrastrukturprojekter, men de anvendte metoder er imidlertid universelle og et kendskab til transportprojekter er ikke en forudsætning for at kunne følge kurset.

Hovedformålet med kurset vil være at kunne anvende samfundsøkonomisk analyse vha. cost-benefit analyse (CBA), strategisk analyse vha. multi-kriterie analyse (MCDA) samt risikoanalyse og kombinere dem til en sammensat analyse for et specifikt investeringsprojekt. Følgende emner vil blive behandlet i forelæsninger og øvelser, hvor det forudsættes at den studerende har basalt kendskab til økonomisk teori:

Samfundsøkonomisk analyse: Grundlæggende metode bag CBA. Kursusdeltagerne vil lære at anvende metoden til at analyse store investeringer over en længere tidshorisont.

Risikoanalyse: Teori og metode vedrørende usikkerhedsberegninger og såkaldt ”optimism bias”. Herudover lægges der vægt på bestemmelse af usikre elementer/effekter i den samfundsøkonomiske analyse.

Strategisk analyse: Teori og metode vedrørende vurdering af ikke-kvantificerbare effekter, som ofte er af strategisk karakter og kan medvirke til at forbedre beslutningsstøtten. Kursusdeltagerne vil få kendskab til forskellige MCDA vurderingsteknikker, der kan anvendes afhængig af beslutningssituationen, samt viden om, hvordan disse kan kombineres med resultaterne fra risikoanalysen. Målet er at inkludere betragtninger om bæredygtighed i de endelige anbefalinger.

Kursusdeltagerne vil arbejde med ovennævnte metoder og begreber i grupper. Det forventes, at de studerende vil kunne tydeliggøre/redegøre for de valgte effekter/kriterier og den resulterende modelløsning i forbindelse med såvel afrapportering som den skriftlige eksamen.

Hovedkursusindholdet vil bestå af forelæsninger og gruppeøvelser inkl. plenumdiskussioner og præsentationer.

Anbefalede forudsætninger

42178/42372/42576

Undervisningsform

Forelæsninger samt løbende øvelser og et større projektarbejde.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Management

Kursus ID 42879
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tors 8-12
Pris

7.500,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding