Enkeltfag Engelsk 10 ECTS

Livscyklusvurdering af produkter og systemer

Overordnede kursusmål

Deltagerne skal opnå en god forståelse af livscyklusvurdering (LCA) som metode og værktøj til analyse af miljøpåvirkningerne fra produkter og tekniske systemer, herunder de væsentligste styrker og svagheder. De skal kende de almindeligste anvendelser af LCA hos industri og myndigheder, og de skal opnå konkrete færdigheder i selv at anvende metodegrundlag og værktøjer til at udføre en LCA og i at anvende andres LCA resultater.

See course description in English

Læringsmål

 • Demonstrere en grundlæggende forståelse for livscyklustankegangen i analyse og ledelse af teknologiske systemer
 • Planlægge og udføre en livscyklusvurdering af et produkt eller et teknologiske system i samarbejde med med en virksomhed eller en anden type organisation, herunder:
 • Definere en relevant funktionel enhed for et produkt eller system
 • Sikre sammenlignelighed af produkter gennem systemudvidelse eller allokering
 • Modellere en opgørelse ved hjælp af et dedikeret LCA værktøj
 • Udføre karakterisering, normalisering og vægtning
 • Udføre følsomhedsanalyse og fortolke resultaterne af LCA’en i overensstemmelse hermed
 • Rapportere i overensstemmelse med rekvirentens behov
 • Udvikle forslag til anvendelse af resultaterne og til videre analyser baseret på LCA’en
 • Redegøre for de vurderingsparametre der anvendes til at beskrive miljø-, arbejdsmiljø- og ressourcepåvirkningerne
 • Fortolke og anvende livscyklusvurderinger udført af andre, herunder udføre en kritisk granskning af et LCA studie.
 • Redegøre for de væsentligste industrielle og reguleringsmæssige anvendelser af LCA, herunder beskrive værktøjerne i den integrerede produktpolitik, IPP.

Kursusindhold

Introduktion til livscyklusbegrebet og livscyklusvurderingens historie. Anvendelser af LCA som vurderingsværktøj i industrien og i offentlige virksomheder. Institutionalisering af anvendelsen af LCA i en organisation. Anvendelse af LCA i industriel produktion og ledelse mm. i et livscyklusperspektiv. Gennemgang af livscyklusvurderingsmetodegrundlaget trin for trin fra måldefinition, afgrænsning og opgørelse over vurdering af miljø-, ressource- og arbejdsmiljøpåvirkninger til fortolkning og følsomhedsanalyse. Operationalisering af enkeltparametre med relation til ydre miljø, arbejdsmiljø, ressourceforbrug (energi, materialer m.m.), samt sociale aspekter. Gennemgang af LCA’s anvendelse i forskellige sammenhænge (miljømærker, miljøledelse, produktudvikling, politikudvikling mm.) Introduktion af hjælpeværktøjer til udførelsen af LCA. Parallelt med teorigennemgangen arbejdes i grupper med gennemførelsen af en livscyklusvurdering af et konkret produkt eller system, hvor den gennemgåede teori afprøves i praksis, typisk i samarbejde med en ekstern rekvirent. Kurset afsluttes med fremlæggelse af egen rapport fra projektarbejdet og kritisk granskning af rapporten fra en anden gruppes arbejde.

Anbefalede forudsætninger

12240/12740/41416, Ideelt mindst én af de ovennævnte kurser, eller lignende kvalifikationer.

Undervisningsform

Forelæsninger med øvelser. Projektarbejde i grupper i samarbejde med ekstern rekvirent

Bemærkninger

I tilfælde af overtegning vil studerende, der ikke møder op ved første forelæsning eller på forhånd bekræfter deres ønske om at deltage overfor den kursusansvarlige, blive sat af kurset.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Sustain

Kursus ID 12772
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage man 8-12, tors 13-17
Pris

15.000,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding