Enkeltfag 10 ECTS

Livscyklusvurdering af produkter og systemer

Overordnede kursusmål

Deltagerne skal opnå en god forståelse af livscyklusvurdering (LCA) som metode og værktøj til analyse af miljøpåvirkningerne fra produkter og tekniske systemer, herunder de væsentligste styrker og svagheder. De skal kende de almindeligste anvendelser af LCA hos industri og myndigheder, og de skal opnå konkrete færdigheder i selv at anvende metodegrundlag og værktøjer til at udføre en LCA og i at anvende andres LCA resultater.

See course description in English

Læringsmål

 • Demonstrere en grundlæggende forståelse for livscyklustankegangen i analyse og ledelse af teknologiske systemer
 • Planlægge og udføre en livscyklusvurdering af et produkt eller et teknologiske system i samarbejde med med en virksomhed eller en anden type organisation, herunder:
 • Definere en relevant funktionel enhed for et produkt eller system
 • Sikre sammenlignelighed af produkter gennem systemudvidelse eller allokering
 • Modellere en opgørelse ved hjælp af et dedikeret LCA værktøj
 • Udføre karakterisering, normalisering og vægtning
 • Udføre en livscyklusimpactsvurdering, herunder karakterisering af midtpunkt og skader, normalisering og vægtning
 • Identificere de livscyklusfaser, processer og opgørelsesstrømme, der påvirker de mest kategorispecifikke miljøpåvirkninger
 • Fortolke LCA-resultaterne for et individuelt produkt i en bæredygtig forbrugskontekst og i en absolut bæredygtighedskontekst
 • Rapportere i overensstemmelse med rekvirentens behov
 • Fortolke og anvende livscyklusvurderinger udført af andre, herunder udføre en kritisk granskning af et LCA studie.
 • Redegøre for de væsentligste industrielle og reguleringsmæssige anvendelser af LCA, herunder beskrive værktøjerne i den integrerede produktpolitik, IPP.

Kursusindhold

Introduktion til livscyklusbegrebet og livscyklusvurderingens historie. Gennemgang af LCA’s anvendelse i forskellige sammenhænge (miljømærker, miljøledelse, produktudvikling, politikudvikling mm.) i industrien og i offentlige virksomheder. Gennemgang af livscyklusvurderingsmetodegrundlaget trin for trin fra måldefinition, afgrænsning og opgørelse over livscyklusimpactsvurdering til fortolkning og følsomhedsanalyse. Placering af de enkelte produkter i en bæredygtig forbrugssammenhæng og i en absolut bæredygtighedskontekst. Introduktion af hjælpeværktøjer til udførelsen af LCA. Parallelt med teorigennemgangen arbejdes i grupper med gennemførelsen af en livscyklusvurdering af et konkret produkt eller system, hvor den gennemgåede teori afprøves i praksis, typisk i samarbejde med en ekstern rekvirent. Kurset afsluttes med fremlæggelse af egen rapport fra projektarbejdet og kritisk granskning af rapporten fra en anden gruppes arbejde.

Anbefalede forudsætninger

12240/12740/41416, Ideelt mindst én af de ovennævnte kurser, eller lignende kvalifikationer og kunne foretage beregninger i spreadsheet

Undervisningsform

Forelæsninger med øvelser. Projektarbejde i grupper i samarbejde med ekstern rekvirent

Fakultet

Bemærkninger

Aktiv involvering og personlig deltagelse i casestudieprojektet er afgørende for assimilering af kursusmaterialet og LCA-metoder og -færdigheder.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Sustain

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 12772
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage man 8-12, tors 13-17
Pris

15.000,00 kr.

Tilmelding