Enkeltfag 10 ECTS

Molekylær termodynamik, transport og analyse

Overordnede kursusmål

Kursets formål er at give indsigt i termodynamik og transportprocesser på længdeskalaer af individuelle biomolekyler og andre makromolekyler. Målet er at give dig en forståelse af de kræfter og fænomener, som driver molekylære vekselvirkninger i biologiske og biokemiske systemer og enheder på nano- til mikroskala.

See course description in English

Læringsmål

 • udføre beregninger af Gibbs fri energi til at forudse reaktioners ligevægtskonstanter.
 • forklare fænomenet solvatisering og dens betydning for reaktioners ligevægt og kinetik.
 • analysere bindingsstyrke- og kinetik-parametre i et defineret system.
 • forklare makroskopisk diffusion og forskellige typer af randbetingelser.
 • anvende Ficks ligninger til diffusionsproblemer og løse simple diffusionsproblemer.
 • forklare diffusionsfænomener på mikroskopisk længdeskala og beregne diffusionskoefficienten fra en bevægelsesbane.
 • beregne løsninger til simple strømningsproblemer og fortolke resultaterne.
 • anvende en COMSOL app for en biosensor til at kvantificere biosensorens respons.
 • analysere et defineret system med hensyn til molekylær transport.
 • forklare variation i biologiske populationer og anvende de korrekte statistiske værktøjer til at måle variationen.
 • beskrive biologiske barrierer og forklare transportmekanismer der tillader nanomaterialer at passere.
 • vælge de bedste eksperimentelle værktøjer til at vurdere om et givet materiale opfylder de opstillede krav (f.eks. kvalitet, bindingseffektivitet, transport).

Kursusindhold

Kurset introducerer molekylær termodynamik fra et kemisk, fysisk, og biologisk perspektiv.

I første del af kurset belyser vi kræfterne, der virker mellem makromolekyler eller mellem disse molekyler og faste overflader, og endvidere den store betydning af entropi for at forstå og forudsige molekylære vekselvirkninger, inklusive bindingsaffinitet og bindingskinetik mellem en analyt og det molekyle som analytten skal binde sig til.

I anden del vil vi undersøge både passive og aktive transportmekanismer og forbinde disse egenskaber med biologiske og bioanalytiske processer. Du vil også blive introduceret til numeriske simuleringsredskaber til at analysere egenskaber af simple biosensor udformninger.

I den tredje og sidste kursusdel vil vi give et overblik over vigtige analysemetoder til at beskrive molekulære vekselvirkninger og transportegenskaber med et udgangspunkt i konkrete anvendelser i forskning og industri.

Anbefalede forudsætninger

02402 eller lignende introduktion til statistik;
26000 eller lignende introduktion til kemi;
26202 eller lignende introduktion til fysisk kemi;
27008 eller lignende introduktion til biovidenskab eller biokemi

Undervisningsform

Forelæsninger, problembaserede aktiviteter, klassediskussioner, opgaveregning.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Sundhedsteknologi

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 22283
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tirs 13-17, fre 8-12
Pris

15.000,00 kr.

Tilmelding