Enkeltfag 5 ECTS

Kemi for Life Science

Overordnede kursusmål

Kurset støtter den molekylære forståelse for biovidenskab. Det giver viden om de grundlæggende kemiske begreber og deres anvendelse inden for naturvidenskab. Kurset giver en grundlæggende forståelse af teorien om kemisk binding i organiske og uorganiske molekyler, reaktionskinetik, drivkræfter, ligevægt, de vigtigste kemiske reaktioner og egenskaberne af de vigtigste kemiske grundstoffer.

See course description in English

Læringsmål

 • navngive simple kovalente kemiske forbindelser og salte samt kompleksforbindelser, beregne koncentrationer af forbindelser i en vandig opløsning og redegøre for sammenhængen mellem målbare egenskaber (masse eller volumener) og antal molekyler
 • afstemme kemiske og biokemiske reaktionsligninger og udføre enkle støkiometriske beregninger
 • opskrive elektronkonfigurationen af et givet atom eller ion og for simple molekyler og beskrive trends i det periodiske system
 • opskrive Lewis-strukturer af ioniske og kovalente forbindelser, definere hybridiseringen af centralatomer med valensbindingsteori, bestemme 3D-strukturer ud fra VSEPR-teori, og bindingsordrer og magnetisme fra MO-teori
 • bestemme oxidationstal og demonstrere kendskab til (bio)kemisk redoxkemi, beskrive drivkræfterne for kemisk forandring, og identificere reaktioner der er drevet af entropi eller entalpi
 • vise molekylær forståelse af faste, flydende og gas-faser (gaslov) samt opløsninger, kolligative egenskaber og klassificering af intermolekylære kræfter efter styrke
 • beskrive tidsforløbet af (bio)kemiske reaktioner, beregne reaktionsordner og aktiveringsenergier, samt forklare katalyse og anvende Michaelis-Menten kinetik
 • beskrive kemiske ligevægte gennem ligevægtskonstanter, beregne pH for syrer, baser og buffere i opløsninger og bestemme opløselighed og opløselighedsprodukt
 • beskrive geometri og egenskaber for (bio)kemiske koordinationsforbindelser
 • beskrive forskellige typer kernereaktioner, de involverede energier og brugen af radionuklider til datering, diagnostik og behandling
 • beskrive og anvende principperne bag centrale analytiske teknikker, såsom massespektrometri, spektroskopi, diffraktion og titreringer
 • identificere stofklasser, isomeri og oxidationstal i organisk kemi samt funktionelle grupper og deres anvendelse i polymerisation

Kursusindhold

Nomenklaturregler. Opskrivning af reaktionsskemaer og elementær støkiometri. Det periodiske system (atomradius, ionradius, ioniseringsenergi, elektronaffinitet og elektronegativitet). Beregning af koncentrationer i vandige opløsninger, inklusive syre-base-, opløseligheds- og kompleks-ion-ligevægte. Reaktionskinetik og katalyse. Kinetik af reaktioner og katalyse inden for kemi og biokemi. Teori om kemisk binding og geometri, herunder Valence Bond (V.B.) og Molecular Orbital (M.O.) teori. Kemi af udvalgte elementer. Drivkræfter og energetik ved (bio) kemiske reaktioner. Kernekemi og dens anvendelse i analyse, samt andre analytiske metoder.

Anbefalede forudsætninger

Ingen

Undervisningsform

Forelæsninger og grupperegning

Fakultet

Bemærkninger

Ingen særlige bemærkninger

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Kemi

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 26050
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tirs 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding