Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Almen og uorganisk kemi

Overordnede kursusmål

At give kendskab til de kemiske grundprincipper samt at bibringe færdigheder i at anvende disse på kemiske problemer.

See course description in English

Læringsmål

 • Beskrive atomets opbygning, elektronernes energiniveauer, de vigtigste henfaldsprocesser for atomkernen samt udføre kvantitative beregninger på det atomare niveau.
 • Beskrive opbygningen af det periodiske system og angive atomsymboler, navne, elektronkonfigurationer og magnetiske forhold for elementerne.
 • Opstille molekylorbitaldiagrammer samt angive elektronkonfigurationen, magnetiske egenskaber og bindingsordenen for diatomige molekyler.
 • Anføre ”Lewis formler” og resonansformer for molekylære forbindelser samt hybridisering af atomorbitalerne, rumlig struktur og permanent dipolmoment for molekylet.
 • Beskrive de kemiske bindingstyper og deres polaritet samt beregne covalente bindingers dipolmomenter og bindingsenergier.
 • Opstille en ”Born-Haber kredsproces” for en kemisk reaktion og beregne en ukendt størrelse i denne kredsproces.
 • Beskrive karakteristika for de tre tilstandsformer på det atomare eller molekylære plan samt skitsere fasediagrammer, der forbinder de tre faser for et givent stof.
 • Beregne damptryk, fordampningsvarme eller kogepunkt for en væske når to af parametrene kendes.
 • For faste stoffer anføre de tre kubiske enhedscellers atomare opbygning, koordinationstallet, enhedscellens antal af formelenheder, ion- og atomradier samt anvende ”Braggs diffraktionsligning” til beregning af krystallografiske parametre.
 • Ligevægtsberegninger for reaktioner i vandig opløsning
 • Beregne pH i svage og stærke syrer og baser og blandinger heraf samt anvende opløselighedsprodukter til bestemmelse af saltopløsningers ionkoncentrationer.

Kursusindhold

Atomteori. Det periodiske system. Periodiske egenskaber. Kemisk binding. Molekylgeometri. Kemisk ligevægt, herunder syrer og baser. Tilstandsformer.

Undervisningsform

Forelæsninger og grupperegning.

Bemærkninger

Obligatorisk naturvidenskabeligt grundfag på retningerne Kemi og Teknologi samt Fysik og Nanoteknologi. Kan følges af andre studerende med minimum B-niveau i kemi fra adgangsgivende uddannelse.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Kemi

Kursus ID 26001
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tirs 8-12
Pris

7.500,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding