Enkeltfag 5 ECTS

Statistik (Polyteknisk grundlag)

Overordnede kursusmål

At give deltagerne en indføring i statistisk tankegang og metoder med henblik på at give dem forståelse af tilfældig variation og af brugen af statistiske modeller herfor.
Vigtige statistiske principper for indsamling og undersøgelse af data introduceres, herunder metoder for valg af en egnet model for data, estimation, testning og verifikation af valgt model.
Deltagerne lærer at behandle et antal enkle problemer, som forekommer hyppigt i ingeniørmæssig praksis og sættes derved i stand til vurdere og forholde sig kritisk til statistiske (empiriske) undersøgelser og kilder.

See course description in English

Læringsmål

 • Beregne og fortolke simple statistiske størrelser, herunder gennemsnit, spredning, varians, median og fraktiler samt korrelation
 • Anvende enkle grafiske eksplorative teknikker, herunder histogram, qq-normal-plot og box-plot
 • Identificere og beskrive sandsynlighedsfordelinger som Poisson-, binomial-, exponential- og normalfordelingen vha. programmet R
 • Differentiere mellem statistisk metodevalg
 • Anvende og fortolke centrale statistiske begreber som model, estimation, konfidensinterval og hypotesetest
 • Gennemføre og fortolke basale simuleringsbaserede statistiske beregninger
 • Gennemføre og fortolke basale statistiske beregninger på en- og 2-stikprøve situationer samt på antalsdata
 • Gennemføre og fortolke basale statistiske beregninger indenfor simpel og multipel regression, samt en- og to-vejs variansanalyse
 • Bruge programmet R og fortolke relevant output derfra
 • Fortolke styrkebetragtninger og beregne nødvendige stikprøvestørrelser i forskellige sammenhænge med programmet R
 • Vurdere og kritisere empirisk baseret information
 • Genkende centrale statistiske fagtermer

Kursusindhold

Enkle metoder til grafisk og tabellarisk vurdering af indsamlede eller målte data: empiriske fordelinger, histogram, normal-plot, box-plot. Modelformulering.
Modelkontrol: kontrol af fordelingslov. Anvendelse af især Poisson-, binomial-, exponential- og normalfordelingen. Estimation og test af parametre og konstruktion af konfidensintervaller i hyppigt forekommende situationer (middelværdier, varianser, proportioner). Regressionsanalyse med een uafhængig variabel og introduktion til variansanalyser og kontingenstabeller. Estimationsteori. Introduktion til analyse af antalstabeller og til simuleringsbaserede metoder.

Anbefalede forudsætninger

01001/01003/01002/01004/01005/01901, Senest samtidig.

Undervisningsform

Forelæsninger, grupperegning og projekter.

Bemærkninger

Kurset er rettet mod alle studerende. Kurset er et generelt introducerende metodekursus. Kan følges samtidig med 02405 “Sandsynlighedsregning”. Kurset udbydes både på dansk og engelsk i begge semestre: Live forelæsninger gives på engelsk i forårssemestret og på dansk i efterårssemestret. Både engelske og danske web-baserede forelæsninger vil være tilgængelige i begge forløb. Alt materiale er tilgængeligt på engelsk. En del materiale er tilgængeligt på både dansk og engelsk. Eksamen stilles på såvel dansk som engelsk.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Compute

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 02402
Kursustype Bachelor
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding