Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Kryosfæren

Overordnede kursusmål

Kryosfæren er den del af Jorden, der er dækket af sne og is. Kryosfæren er sensitiv over for klimaforandringer, og de seneste år er der blevet observeret en reduktion af havis-dækket samt en stigning i massetabet fra de store iskapper.

Målet med dette kursus er at give den studerende indblik i fysikken bag iskapper, gletsjere og havis, såvel som de grundlæggende observationer med satellitbaseret remote sensing og geodætiske metoder.

Der vil blive lagt fokus på anvendelsen af forskellige data samt metoder, der kan anvendes til observation af kryosfæren, den geofysiske tolkning af disse observationer, og sammenhængen med globale klimamodeller.

See course description in English

Læringsmål

  • beskrive den basale fysik for is
  • identificere de vigtigste feedback-mekanismer mellem kryosfæren og klimasystemet
  • gennemføre en geofysisk eller klimatisk tolkning af et relevant kryosfære-datasæt
  • udvælge et egnet data sæt (blandt f.eks. tyngdedata, altimetri, GNSS) til monitorering af et givent kryosfære-fænomen
  • anvende en simpel gletsjer- og havismodel samt analysere kørselsresultater
  • analysere tyngdedata fra GRACE satellitmissionen og benytte disse til at estimere masseændringer af den antarktiske indlandsis
  • diskutere hvorledes Jordens geodynamik kan influere forskellige målemetoder
  • karakterisere de enkelte bidrag til massebalancen af iskapper og havisen samt redegøre for, hvordan disse bidrag kan estimeres ud fra data og modeller
  • vurdere modelresultater af f.eks. postglacial landhævning og deraf estimere usikkerheden på sådanne modeller
  • præsentere et videnskabeligt emne.

Kursusindhold

Geodætiske metoder til at monitorere iskapper og havis fra satellitter og fly. Forståelse af den basale fysik for iskapper og havis (bevægelse af is samt egenskaber af sne og is). Feedback mekanismer mellem kryosfæren og klimasystemet.

Specifikke emner:
• Massebalance, de forskellige zoner på en iskappe/gletsjer
• Havisdrift, type og tykkelse
• Smeltevand på havisen og indlandsisen
• Postglacial landhævning, geodynamik
• Firn, kompaktion, genfrysning.

Anbefalede forudsætninger

10020/10022/10024/30150/30140/30141/30142

Undervisningsform

Forlæsninger og databehandling

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Space

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 30752
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage ons 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding