Enkeltfag 5 ECTS

Øvelser i reaktionsteknik

Overordnede kursusmål

At belyse teorien gennemgået i 28140 (Introduktion til reaktionsteknik) eller 28342 (Kemisk reaktionsteknik) ved laboratorieøvelser og modelberegninger knyttet til disse.

See course description in English

Læringsmål

  • Planlægge korte forsøgsserier på laboratoriereaktorer, så forud fastsatte mål kan nås.
  • Analysere reaktormodeller med henblik på at kunne sammenligne modelforudsigelser og eksperimentelle data.
  • Modificere standardmodeller for simple kemiske reaktorer, så modelbeskrivelsen passer til de eksperimentelle betingelser.
  • Kombinere simple standardmodeller for kemiske reaktorer til beskrivelse af ikke-ideale laboratorierektorers opførsel.
  • Karakterisere laboratoriereaktorer ved opholdstidsfordelinger (målte eller modelbaserede)
  • Beregne over- og undergrænse for reaktoromsætning ud fra kendskab til opholdstidsfordeling.
  • Behandle måledata i regneark med henblik på dataanalyse, reaktorsimulering, og grafisk fremstilling af data og beregningsresultater.
  • Sammenligne målte data med reaktorberegninger udført med brug af simuleringsprogrammel som Maple eller Matlab, herunder foretage simpel parametertilpasning i modeller.
  • Vurdere forsøgsdatas nøjagtighed og forklare afvigelser fra teoretiske forudsigelser.
  • Samle beskrivelserne af øvelsers planlægning, udførelse, resultater og sammenligning med teori i velstrukturerede rapporter.

Kursusindhold

Reaktorer med katalyserede eller homogene reaktioner undersøges eksperimentelt og teoretisk: F.eks.: Transient forløb med opstart af en adiabatisk reaktor, opholdstidsfordeling, multiple stationære tilstande, drift af fixed bed katalytisk reaktor. De eksperimentelle resultater gennemarbejdes og sættes i relation til teorien i reaktionsteknik. Modeller for dynamiske indsving til stationære tilstande opstilles og indkorporeres i simuleringsprogrammer. Den ingeniørmæssige anvendelse af programmer som f.eks. Excel og Maple indgår som en naturlig del af kurset (se Anbefalede forudsætninger og Bemærkninger).

Anbefalede forudsætninger

28140/28342/28016/28160, Et grundkursus i kemisk reaktionsteknik på en bacheloruddannelse som kemiingeniør, samt et kursus der behandler modelopstilling eller -analyse.

Til rapportskrivning kræves brug af tekstbehandlingsprogrammel (f. eks. Word). Til databehandling og -analyse forventes brug af regneark og simuleringsprogrammel (f. eks. Excel og Maple/Matlab).

Se bemærkninger.

Undervisningsform

Laboratorieøvelser, computersimulering samt rapportskrivning.

Bemærkninger

Studerende på kandidatuddannelsen Kemisk og Biokemisk Teknologi har fortrinsret.

Studerende, der efter kursusstart konstateres ikke at være i stand til at anvende regneark og simuleringsprogrammel svarende til forudsætningskravet, vil blive udelukket.

Pladsbegrænsning

Maksimum: 21.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et begrænset antal studiepladser. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, hvorvidt du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

3 uger

Institut

Kemiteknik

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 28845
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 1
Semester slut Uge 35
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding