Enkeltfag 5 ECTS

Urban luftforurening

Overordnede kursusmål

At beskrive luftforurening fra kilde gennem atmosfærisk transport, omdannelse, deposition og optagelse til effekter på mennesker og miljø i det urbane rum.

See course description in English

Læringsmål

  • Udføre en grundliggende vurdering af helbredsskadelige luftforureningskomponenter som partikler, jordnær ozon og NO2 i byer.
  • Forklare basale koncepter i forhold til luftforurening, og identificere såvel som løse miljøproblemer relateret til luftforurening.
  • Anvende kendskabet til matematik, natur- og ingeniørvidenskab til forståelse af luftforureningens natur, samt opstilling af mulige løsningsforslag med fokus på luftforurening.
  • Skitsere politiske og økonomiske aktører i løsningen af urbane luftforureningsproblemer
  • Relatere helbredsmæssige og sikkerhedsmæssige aspekter til luftforurening.
  • Analysere, fortolke og forklare miljødata relateret til luftforurening i byer
  • Designe luftprøvetagningsmetoder og luftforureningsmålekampagner
  • Udføre relevante målinger af vigtige luftforureningskomponenter.
  • Vurdere vigtige luftforureningskomponenter – og deres miljøeffekt – fra væsentlige sektorer som brændefyring, skibsfart, landbrug, vejtrafik osv.
  • Vurdere effekten mulige afværgeforanstaltninger som f.eks. indbefatter grøn infrastruktur og katalytisk konvertering af gasser i byer

Kursusindhold

Luftforurening er et fænomen, der er vokset både i geografisk og tidsmæssig sammenhæng siden starten af civilisation. Kurset giver en kort introduktion til den historiske baggrund og skitserer problemet set i et generelt perspektiv. Kurset omhandler kilder til luftforurening, atmosfærisk transport og omdannelse, deposition samt effekter på mennesker i det urbane miljø. Specifikke luftforurenende stoffer dækket i kurset omfatter NOx, O3, fine partikler og ultra fine partikler. Kurset dækker måling af luftforurening og forståelse af sundhedseffekter på mennesker i samspil med andre faktorer. Måleteknikker og planlægning af luftmålingskampagner udføres i praksis. Teknologiske muligheder til regulering af luftforurening i det urbane miljø beskrives. Endelig er miljøøkonomi, lovgivning og internationale bestræbelser på reducerede emissioner kort dækket i forskellige foredrag.

Anbefalede forudsætninger

12102, 12227 og grundlæggende kemikursus

Undervisningsform

Forelæsninger, gæsteforelæsninger, feltmålinger, gruppeprojekt & opgaveregning

Fakultet

Bemærkninger

Kurset er et teknologisk specialisering kursus for kandidatuddannelsen i Miljøteknologi og er en del af studielinien i Residual Resource Engineering.

Pladsbegrænsning

Maksimum: 55.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et begrænset antal studiepladser. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, hvorvidt du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Sustain

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 12228
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tors 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding