Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Urban luftforurening

Overordnede kursusmål

At beskrive luftforurening fra kilde gennem atmosfærisk transport, omdannelse, deposition og optagelse til effekter på mennesker og miljø i det urbane rum.

See course description in English

Læringsmål

  • Udføre en grundliggende vurdering af helbredsskadelige luftforureningskomponenter som partikler, jordnær ozon og NO2 i byer.
  • Forklare basale koncepter i forhold til luftforurening, og identificere såvel som løse miljøproblemer relateret til luftforurening.
  • Anvende kendskabet til matematik, natur- og ingeniørvidenskab til forståelse af luftforureningens natur, samt opstilling af mulige løsningsforslag med fokus på luftforurening.
  • Skitsere politiske og økonomiske aktører i løsningen af urbane luftforureningsproblemer
  • Relatere helbredsmæssige og sikkerhedsmæssige aspekter til luftforurening.
  • Analysere, fortolke og forklare miljødata relateret til luftforurening i byer
  • Designe luftprøvetagningsmetoder og luftforureningsmålekampagner
  • Udføre relevante målinger af vigtige luftforureningskomponenter.
  • Vurdere vigtige luftforureningskomponenter – og deres miljøeffekt – fra væsentlige sektorer som brændefyring, skibsfart, landbrug, vejtrafik osv.
  • Vurdere effekten mulige afværgeforanstaltninger som f.eks. indbefatter grøn infrastruktur og katalytisk konvertering af gasser i byer

Kursusindhold

Luftforurening er et fænomen, der er vokset både i geografisk og tidsmæssig sammenhæng siden starten af civilisation. Kurset giver en kort introduktion til den historiske baggrund og skitserer problemet set i et generelt perspektiv. Kurset omhandler kilder til luftforurening, atmosfærisk transport og omdannelse, deposition samt effekter på mennesker i det urbane miljø. Specifikke luftforurenende stoffer dækket i kurset omfatter NOx, O3, fine partikler og ultra fine partikler. Kurset dækker måling af luftforurening og forståelse af sundhedseffekter på mennesker i samspil med andre faktorer. Måleteknikker og planlægning af luftmålingskampagner udføres i praksis. Teknologiske muligheder til regulering af luftforurening i det urbane miljø beskrives. Endelig er miljøøkonomi, lovgivning og internationale bestræbelser på reducerede emissioner kort dækket i forskellige foredrag.

Anbefalede forudsætninger

12102, 12227 og grundlæggende kemikursus

Undervisningsform

Forelæsninger, gæsteforelæsninger, feltmålinger, gruppeprojekt & opgaveregning

Fakultet

Bemærkninger

Kurset er et teknologisk specialisering kursus for kandidatuddannelsen i Miljøteknologi og er en del af studielinien i Residual Resource Engineering.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Sustain

Kursus ID 12228
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tors 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

0 pladser tilbage

Tilmelding