Enkeltfag Engelsk 10 ECTS

Miljøtekniske processer

Overordnede kursusmål

Kursusmålet er at:
Opnå en kvantitativ forståelse for vigtige fysiske, kemiske og mikrobiologiske processer, der bestemmer:
– Stofkoncentrationer i omgivelserne/naturen
– Stofkoncentrationer fra tekniske anlæg/reaktorer
Lægge grundlaget for videregående specialicerede fag, bl.a. jord- og grundvandsforurening, vandforurening,og spildevandsrensning.
Illustrere hvordan ingeniøren arbejder med praktiske problemstillinger.

See course description in English

Læringsmål

 • Gennemføre beregninger af koncentrationer i kemiske ligevægtssystemer bestående af syrer og baser, kemisk fældning og kompleksdannelsesreaktioner
 • Gennemføre ligevægtsberegninger for to-fase gas/væske systemer
 • Beregne koncentrationer under hensyn til sorption og ionbytning (granulære medier og jord)
 • Forklare indholdet af specifikationer af vandkvalitet og beskrive størrelsesordenen af koncentrationerne af væsentlige komponenter i vand
 • Opstille massebalancer for naturlige og tekniske systemer samt kunne beregne karakteristiske tider
 • Gennemføre beregninger – baseret på massebalancer – af transport under hensyn til advektion, diffusion og dispersion, herunder beregninger af transport i porøse medier
 • Karakterisere hydraulikken af miljøtekniske systemer ved hjælp af sporstofforsøg
 • Gennemføre reaktionskinetiske beregninger i simple batch-systemer
 • Gennemføre beregninger af koncentrationer i reaktorer, der kombinerer reaktionskinetik og massetransport (reaktorhydraulik)
 • Gennemføre forsøg i laboratoriet
 • Kommunikere formål, teori, metoder, resultater, diskussion og konklusioner i en teknisk rapport
 • Gennemføre en ingeniørteknisk analyse af stofkoncentrationerne i et relativt komplekst system bestående af en kombination af processer i naturen (overfladevand og grundvand) og i et vandværk.

Kursusindhold

Massebalancer, kemiske ligevægte, karbonatsystemet, redoxprocesser (vandsystemer, jordsystemer), ionbytning, sorption, reaktor hydraulik, strømning i porøse medier, proceskinetik, proceshydraulik faseovergange- og ligevægte i et to fasesystem (fx vand, luft) eller tre fasesystem (jord, vand,luft). Jords egenskaber omtales i relation til miljømæssige problemstillinger. Der lægges vægt på tilegnelse af teorien gennem de praktisk orienterede aktiviteter: laboratorieøvelserne og projektarbejdet. Desuden lægges der vægt på formidling af resultaterne fra øvelserne og projektet gennem veldisponerede rapporter.

Anbefalede forudsætninger

12000, Et grundlæggende kursus i kemi fra Kemisk Institut DTU og Excel

Undervisningsform

Forelæsninger, opgaveregning, 3 laboratorieøvelser og projektopgave (temaopgave) i grupper.

Fakultet

Bemærkninger

Kurset er et vigtigt forudsætningsfag for mange af DTU Miljø’s øvrige kurser, og bør som konsekvens heraf tages tidligt i studiet. Kurset er et teknologisk liniefag på bacheloren vand, bioressourcer og miljømanagement.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Sustain

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 12102
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage ons 8-17
Pris

15.000,00 kr.

Tilmelding