Enkeltfag 5 ECTS

Organisk kemi 2

Overordnede kursusmål

Målet er at give deltagerne en øget indsigt i den organiske kemi baseret på forståelse af organiske reaktioner og deres reaktionsmekanismer.

See course description in English

Læringsmål

 • Forklare og forudsige reaktionsmekanismer ved elektrofil addition til alkener og alkyner.
 • Forklare og forudsige reaktionsmekanismer ved nukleofil alifatisk og aromatisk substitution, herunder reaktion med diazonium salte.
 • Forklare og forudsige mekanismer ved eliminationsreaktioner, herunder at etablere gode leaving grupper.
 • Forklare og forudsige stereokemien ved organiske reaktioner, der involverer dannelse af stereocentre eller geometriske isomere.
 • Forklare og forudsige resultater af omlejring af carbocationer og andre reaktive intermediære forbindelser, herunder Curtius omlejringen.
 • Forklare og forudsige nukleofil addition til carbonylgrupper inklusiv acylgrupper, imin- og enamin-dannelse, Wittig reaktioner, Aldol og Claisen reaktioner, malon- og aceteddikeester synteser.
 • Forklare og forudsige reaktionsmekanismer ved konjugeret addition; Michael additioner; Robinson annulering.
 • Designe en synteserække på basis af retrosyntetisk analyse af et målmolekyle, samt opskrive synteseforløbet med reaktionsligninger.
 • Analysere halogeneringer som forløber via en radikalmekanisme.
 • Anvende IR-tabeller til identifikation af simple funktionelle grupper.
 • Analysere simple 1-H NMR spektre ved hjælp af chemical shifts og koblingsmønstre.
 • Anvende den indlærte teori på mere komplekse molekyler såsom terpener og steroider.

Kursusindhold

I kurset udbygges den organiske kemi fra kursus 26400, Organisk kemi 1. Der lægges især vægt på følgende:
Design af flertrinssynteser på basis af retrosyntetiske analyser.
Konformationsanalyse af acykliske og cykliske systemer.
Syntese af alkener og deres reaktioner – bl.a. Wittigreaktionen og hydroborering.
Nukleophil alifatisk substitution, herunder stereokemi, uddybes. Desuden diskuteres nukleofil aromatisk substitution og reaktion med arendiazonium salte.
Syntese af carbon-carbon bindinger vha. carbanionkemi, herunder konjugeret addition.
Omlejring af carbocationer og andre reaktive intermediater.
Radikaler som reaktive intermediater.
Terpener og steroider: Konformationsanalyse, isoprenreglen.
Kort introduktion til IR og 1-H NMR spektroskopi.

Anbefalede forudsætninger

26400/26471

Undervisningsform

1 modul om ugen. Forelæsninger og opgaveregning.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Kemi

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 26411
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage fre 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding