Enkeltfag 5 ECTS

Organisk kemi 1

Overordnede kursusmål

At indgive et fundamentalt kendskab til den organiske kemi, således at der opnås en solid baggrund for forståelse af vores kemiske omverden, lige fra biologisk relevante stoffer og lægemidler til teknisk fremstillede produkter.
Der indøves træning i syntese af organiske stoffer med vægt på forståelse af reaktionsmekanismer ved hjælp af elektronforskydninger.

See course description in English

Læringsmål

 • Navngive organiske forbindelser efter IUPACs regler, inklusiv E/Z og R/S stereoisomeri
 • Opskrive stereokemisk entydige strukturer for organiske molekyler
 • Redegøre for begrebet optisk aktivitet og forskellen på enantiomerer, diastereomerer og mesoforbindelser
 • Differentiere mellem SN1/SN2 og E1/E2 reaktioner
 • Opskrive resonansformer for kationer og anioner
 • Forudse reaktivitet af organiske stoffer ud fra struktur, resonans og induktive effekter
 • Opskrive reaktionsmekanismer for simple polære reaktioner
 • Foreslå syntese i et eller flere trin af simple organiske molekyler
 • Designe simple reaktioner med almindelige funktionelle grupper
 • Udnytte uorganiske reagenser til oxidation, reduktion, elimination og substitution i synteseplanlægning
 • Redegøre for struktur og reaktivitet af kulhydrater, aminosyrer, lipider og nukleinsyrer

Kursusindhold

Kulstofatomets bindingsforhold og rumlige struktur. Syntese, reaktivitet og fysiske egenskaber af simple organiske forbindelser gennemgås efter funktionelle grupper (alkaner, alkener, alkyner, alkoholer og phenoler, ethere, aromater, aldehyder, ketoner, carboxylsyrer, syrederivater og aminer). Simple reaktionsmekanismer. Reaktive intermediater (carbokationer og carbanioner). Elektronstrukturer og resonansteori.
Struktur og reaktivitet af kulhydrater, aminosyrer, nukleosider og lipider.

Anbefalede forudsætninger

26000/26001, Almen kemi eller tilsvarende.

Undervisningsform

Forelæsninger og opgaveregning.

Fakultet

Bemærkninger

Kurset giver en basal introduktion til den organiske kemi, og er en vigtig forudsætning for forståelse af alle efterfølgende kurser specielt indenfor kemi, men også indenfor bioteknologi og teknisk kemi.
Der afsluttes med en 4 timers skriftlig prøve (7 skala).

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Kemi

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 26400
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage ons 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding