Enkeltfag 5 ECTS

Fysisk kemi 1

Overordnede kursusmål

At introducere de forskellige termodynamiske energiformer i kemien, som bl.a. kan bruges til at forudsige den spontane retning af processer og til at bestemme udveksling af arbejde og varme. Endvidere at introducere den kvantemekaniske beskrivelse af molekyler.

See course description in English

Læringsmål

  • Skelne mellem egenskaber af ideale og reale gasser og beregne deres tilstandsændringer i processer.
  • Redegøre for indholdet i termodynamikkens hovedsætninger.
  • Redegøre for betydningen af tilstandsfunktioner: Indre energi, enthalpi, entropi, Helmholtz energi, Gibbs energi.
  • Diskutere reversible og irreversible procesforløb.
  • Beskrive hvorledes de termodynamiske funktioner afhænger af temperatur og tryk/volumen for rene stoffer.
  • Beskrive kredsprocesser herunder beregning af udveksling af varme og arbejde.
  • Forudsige om en reaktion kan forløbe ud fra en termodynamisk betragning og bestemme arbejdet knyttet hertil.
  • Beskrive faseomdannelser og faseligevægte af rene stoffer.
  • Beregne de kvantiserede energiniveauer for simple atomare systemer, herunder redegøre for betydningen af atomorbitaler.
  • Beskrive kemiske bindinger ved molekylorbitaler.

Kursusindhold

Kemisk termodynamik for rene stoffer og gasblandinger. Der behandles emner som: De termodynamiske hovedsætninger, termodynamiske systemer og tilstandsfunktioner, reversible og irreversible procesforløb, termokemi, faseomdannelser, gassers egenskaber. Introduktion til den kvantemekaniske beskrivelse af molekyler, herunder Schrödingerligningen, energiens kvantisering, kemisk binding og molekylorbitaler. Introduktion til statistisk termodynamik.

Anbefalede forudsætninger

26001/01001/01003/01002/01004

Undervisningsform

Forelæsninger, opgaveregning samt aflevering af hjemmeopgaver. Der er krav om aflevering af 5 hjemmeopgavebesvarelser i løbet af semesteret for at kunne gå til eksamen.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Kemi

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 26200
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage fre 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding