Enkeltfag Engelsk 10 ECTS

Køle- og varmepumpeteknologi

Overordnede kursusmål

De studerende sættes i stand til at bidrage til implementering og udvikling af køleanlæg og varmepumper til f.eks. fjernvarme eller fjernkøling, køling og opvarmning i industrielle processer, husholdningsapparater, supermarkedskøleanlæg og meget mere. Dette opnås gennem dybtgående teoriundervisning med efterfølgende projektarbejde, hvor et selvvalgt system projekteres, modelleres og simuleres. Betragtninger på systemniveau, komponentniveau og styringsstategier indgår i kurset.

Der lægges særligt vægt på systemer baseret på naturlige og fremtidssikre kølemidler, der minimer en skadelig påvirkning på ozonlaget samt potentialet for global opvarmning. Ligeledes lægges der særlig vægt på høj-effektive systemer, der bidrager til at minimere energiforbruget, og spiller en væsentlig rolle i elektrificeringen og den grønne omstilling af varmeforsyningen for både husholdning og industri.

See course description in English

Læringsmål

  • Beregne kølebehov og varmebehov for forskellige applikationer
  • Udvælge et egnet kølemiddel til en given applikation og redegøre for sikkerhedsmæssige og miljømæssige implikationer ved valg af kølemidlet
  • Analysere praktiske kompressionskøleanlæg og varmepumper vha. numerisk modellering og simulering og ved brug af log(p)h-diagrammer
  • Beskrive funktion for styring og automatisering af køleanlæg og varmepumper
  • Bedømme forskellige reguleringsstrategier med hensyn til energiforbrug af kølesystemet eller varmepumpen
  • Anvende kompressorpolynomier til at beregne kompressorvirkningsgrader
  • Udvælge og anvende passende korrelationer til at beregne varmetransmissionskoefficienter og tryktab for både en-fase og to-fase strømning
  • Beregne det nødvendige overfladeareal for varmetransmissionen i fordampere og kondensatorer ved en given belastning
  • Udføre beregninger i processer med fugtig luft i luftkølere, køletårne og fordampningskondensatorer
  • Udføre et designprojekt i en gruppe, hvor et køleanlæg eller en varmepumpe med alle dets komponenter bliver dimensioneret og modelleret vha. softwaren EES.

Kursusindhold

Kurset omhandler køleanlæg og varmepumper, med fokus på konventionelle kompressionsanlæg. Alternative metoder som varmedrevet køling og ejektorsystemer bliver kort introduceret.

En del af kurset er at udføre et designprojekt i en gruppe. I projektet dimensioneres og modelleres et kølesystem eller en varmepumpe for en valgt applikation. Dette inkluderer modellering af det overordnede kølesystem og detaljeret modellering af de vigtigste komponenter (fordamper, kompressor og kondensator).

Teorien for kurset dækkes ved forelæsninger og øvelser og omhandler:
– Typiske kredsprocesser og hvordan disse modelleres
– Kølemidler samt sikkerheds- og miljømæssige aspekter ved disse
– Varmetransmissionsberegninger i varmevekslere, inklusiv en introduktion til to-fase strømning
– Kompressortyper og virkningsgrader
– Processer med fugtig luft
– Kapacitetsregulering af kølesystemer og varmepumper

Anbefalede forudsætninger

41401/41045/41402/41409/41814, De studerende forventes at have en baggrund inden for anvendt termodynamik og gerne erfaring indenfor varmetransmission.

Undervisningsform

Forelæsninger, opgaveregning, projektarbejde.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Institut for Byggeri og Mekanisk Teknologi

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 41420
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage ons 8-17
Pris

15.000,00 kr.

Tilmelding