Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Grøn Skibsfart

Overordnede kursusmål

Målet for kurset er at give viden om de redskaber der er til rådighed for en økonomisk og miljømæssig vurdering af skibstransport. Et optimalt konceptuelt skibsdesign for en specifik rute og fragttype er defineret gennem minimering af totale levetidsomkostninger, inklusive omkostningerne til produktion af skibet, omkostninger til operation, drift, vedligehold og endelig skrotning af skibet.

De totale omkostninger inkluderer både økonomiske og miljømæssige forhold. Politiske og sociale aspekter skal også tages i betragtning samtidig med at der foretages en risikovurdering af input parametrene. Den studerende vil få kommerciel og strategisk forståelse af de styrende beslutningsparametre i en maritim virksomhed.

See course description in English

Læringsmål

  • Optimere et konceptuelt skibsdesign med given kravspecifikation, dvs. rute og fragttype, ud fra informationer om direkte og eksterne omkostninger forbundet med skibets bygning, operation og vedligehold gennem hele dets levetid.
  • Foretage en SWOT analyse af et konceptuelt design under hensyntagen til tekniske, økonomiske og politiske forhold.
  • Redegøre for de basale principper i en livscyklusvurdering (Eng: Life Cycle Analysis,LCA) og lave en simpel LCA analyse af et skib over hele dets forventede levetid.
  • Redegøre for forurening og emissioner fra et skib og de miljømæssige og økonomiske konsekvenser heraf, herunder foretage beregninger af den aktuelle mængde af røggasemissioner.
  • Foretage beregninger af nutidsværdi (Eng: Net Present Value, NPV) af et skibsprojekt ud fra givne informationer.
  • Redegøre for metoder og teknologier til reduktion af skibes miljøpåvirkning og foretage en cost benefit analyse indeholdende både direkte og eksterne omkostninger.
  • Redegøre for den gældende lovgivning inden for skibsfart inden for miljø, klima og ophugning for både eksisterende og nye skibe.
  • Gøre rede for allokeringen af et skibs energiforbrug fordelt på bygning, hovedmotor(er), hjælpemotorer og skrotning, herunder estimering af skibets energiforbrug i designfasen inkl. beregning af Energy Efficiency Design Index (EEDI).

Kursusindhold

I kurset præsenteres
• fragtmarkederne for skibstransport, herunder økonomiske nøgletal og eksterne omkostninger til brug for cost benefit analyser af forskellige teknologier om bord på skibe,
• omkostningerne ved skibsproduktion, energiforbrug til operation og vedligehold samt ophugning,
• livscyklusanalyse,
• et skibs energiforbrug fordelt på fremdrift, hjælpemaskineri, køling og opvarmning mm,
• røggasemissioner fra skibe samt metoder og principper for beregning af emissionsdata for forskellige motortyper og forskellige rensningsteknologier,
• den kommende lovgivning for reduktion af CO2 emissioner herunder beregningsprincipper og eksempler på beregning af både Energy Efficiency Design Index (EEDI)
• den kommende lovgivning for Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP),

De studerende bliver opdelt i grupper. Hver gruppe får tildelt en rute og en fragttype for hvilken et optimalt design skal bestemmes gennem en livscyklusanalyse og optimeringsredskaber. Hver gruppe skal også udføre en risikovurdering af løsningen inkluderende en følsomhedsanalyse i forhold til inputparametrene.

Anbefalede forudsætninger

41202/41201/42009

Undervisningsform

Forelæsninger, projektarbejde

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

3 uger

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 41270
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 23
Semester slut Uge 26
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding