Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Vej- og baneprojektering

Overordnede kursusmål

Kursets mål er, at den studerende tilegner sig viden og færdigheder i at planlægge og projektere større vejanlæg, inklusive afmærkning og andet udstyr. At de studerende kan foretage trafiksikkerhedsrevision og kender til VVM, samt planlægning og indledende projektering af jernbaneanlæg.
Kursets mål er endvidere, at den studerende kan angive og begrunde samt kommunikere valg af opgavernes løsninger skriftlig og mundtlig. Kursets mål er at den studerende kan redegøre for de digitale redskabers anvendelse.

See course description in English

Læringsmål

  • Planlægge vejnettet i et område
  • Fastlægge en korridor for et fremtidigt vejanlæg
  • Udføre geometrisk projektering af et større vejanlæg i åbent land
  • Foretage tilpasning af det eksisterende vejnet
  • Foretage trafiksikkerhedsrevision af et vejprojekt i åbent land
  • Planlægge en fremtidig jernbanestrækning
  • Projektere en jernbanestrækning og en station
  • Beskrive procedure for og indhold af VVM (Vurdering af Virkningerne på Miljøet), herunder brug af værktøjet InfraLCA
  • Redegøre for de digitale redskabers muligheder og anvendelse
  • Kommunikere samt angive og begrunde valg af opgavens løsning skriftligt og mundtligt

Kursusindhold

Både i Danmark og i udlandet anlægges der mange km veje og jernbaner i åbent land. Kurset giver vigtige kompetencer til, at planlægge og projektere større vejanlæg og jernbaner på en måde, så de både er sikre, æstetiske og bæredygtige.
• Trafikplanlægning: transportbehov, transportmidler, VVM
• Geometrisk vejprojektering: Vejtyper, kapacitet, funktion, sikkerhed, miljø, æstetik, tracering, længdeprofil, tværprofilelementer, krydstyper og krydsgeometri
• Jernbaneplanlægning: Banetrafiksystemer, jernbanens stærke og svage sider, kapacitet og køretider.
• Baneprojektering: Sporteknologi, linjeføring, længdeprofil, tværprofil, afvanding, stationsudformning.

Anbefalede forudsætninger

Undervisningsform

Forelæsning, opgaveløsning, kursusarbejder, ekskursioner og øvelser.

Fakultet

Bemærkninger

Faggruppe: Produktion, transport og planlægning
Byggeri og Infrastruktur, 4. semester. Kurset er en obligatorisk del af fagpakkerne Konstruktion og Infrastruktur.
Arktisk Byggeri og Infrastruktur: 5. semester
Mobilitet, Transport og Logistik: 3. semester

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Ballerup Campus

Kursus ID 62276
Kursustype Diplomingeniør
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding