Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Fluid Mekanik

Overordnede kursusmål

At give en teoretisk og praktisk baggrund i at formulere og løse strømningstekniske problemer inden for det energi- og maskintekniske område, herunder strømningsmaskiner.

See course description in English

Læringsmål

 • Analysere strømninger og dele af strømninger som laminære/turbulente, viskose/inviskose, stationære/instationære samt kompressible/inkompressible og anvende egenskaber på fluider og bestemme værdier for egenskaberne ved at bruge tabeller, tilstandsligninger og EES.
 • Analysere statiske trykfordelinger, kræfter og opdriftskræfter.
 • Vurdere om Bernoulli’s ligning eller Energiligningen kan anvendes for et givet flow.
 • Anvende kontrol volumen metode for masse, bevægelsesmængde, bevægelsesmængdemoment og energi.
 • Anvende dimensionsanalyse og forstå den fysiske betydning for bestemte dimensionsløse tal for en given strømning.
 • Anvende strømningsmæssige overslagsberegninger på pumpesystemer og vandkraftværker.
 • Anvende strømningskomponenter og måleteknikker.
 • Anvende virkningsgrader og beregne energiforbrug for strømningsprocesser og komponenter.
 • Forstå og anvende karakteristikker og hastighedsdiagrammer for strømningsmaskiner herunder blæser, pumper, turbiner og propeller.
 • Forstå funktionen i rotor og stator i kompressorer og turbiner og principperne i de forskellige pumpe- og turbinetyper, herunder Betz-limit for vindmøller.
 • Anvende computer programmet EES (Engineering Equation Solver) til at løse flow problemer.
 • Studere ingeniørmæssig litteratur om fluid mekanik.

Kursusindhold

Klassifikation og egenskaber af fluider. Fluid statik. Kontrol volumen. Fluid kinematik og vektorfelter herunder hastigheds- og accelerationsfelt samt divergens og rotation. Kontinuitetsligning, impulsligning, impulsmomentligning og energiligning for fluider. Bernoulli’s ligning. Statisk og dynamisk tryk. Dimensionsanalyse, modeller og ligedannethed. Introduktion til måleteknikker i fluidmekanik. Internt og eksternt flow. Tryktabsberegninger i rør og rørsystemer. Archimedes’ lov, herunder opdrift og stabilitet. Drag og lift. Grænselagsteori, herunder hastighedsfordelinger. Strømningsmaskiner, herunder centrifugalpumper, gas-, damp-, Pelton-, Francis- og Kaplanturbiner samt vindmøller. Anvendelse af hastighedstrekanter.

Anbefalede forudsætninger

62675/62694, Mekanik og Dynamik

Undervisningsform

Undervisningen er baseret på ‘learning by doing’. De studerende følger lektioner og øvelser. Der er computer simuleringer i EES samt øvelser med vindtunnel, pumper og ventilatorer.

Fakultet

Bemærkninger

Faggruppe: Mekanisk teknologi
Maskinteknik 4. semester

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Ballerup Campus

Kursus ID 62657
Kursustype Diplomingeniør
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding