Enkeltfag 5 ECTS

Multivariat statistik

Overordnede kursusmål

At give deltagerne en dybere indføring i statistiske metoder til at afdække strukturen i et mangedimensionalt datamateriale. Deltagerne forventes at blive i stand til at vurdere flerdimensionale (lineære og ulineære) sammenhænge og bestemme bedste prediktorer, at belyse relativt komplicerede forsøgsomstændigheders indflydelse på (evt. flerdimensionale) måleresultater, at vurdere, om et mangedimensionalt datamateriale kan reduceres til væsentligt færre dimensioner, om variationer ved en række egenskaber i en population kan beskrives ved få “faktorer”, og man kan skelne mellem forskellige populationer ved hjælp af simple (lineære) funktioner af målinger af forskellige egenskaber ved de enkelte individer, at vurdere strukturen i og sammenhænge mellem målinger af fænomener, der varierer med tiden. Endeligt lægges der vægt på at kunne anvende et statistisk edb-program (SAS eller R), fortolke output herfra og relatere det til kursets indhold.

See course description in English

Læringsmål

  • Forklare strukturen af multivariate data, samt beregne strukturen af linearkombinationer af sådanne data
  • Anvende den multivariate normalfordeling til beskrivelse af multivariate data, samt bedømme dens egnethed i givne tilfælde
  • Identificere relevante fordelinger afledt af normalfordelingen, samt anvende disse i konklusioner af foretagne analyser
  • Fortolke multivariate data baseret på egenværdianalyser af korrelations- og dispersions-strukturer
  • Opstille relevante modeller med både univariate og multiple respons variable, samt bedømme modellens egnethed i et givent tilfælde
  • Foreslå en analyse til et givent sæt data, samt bestemme indgående parametre og andre relevante størrelser
  • Bruge de statistiske programsystemer SAS eller R, herunder specificere, identificere relevante størrelser i samt fortolke output fra dette.
  • Relatere formler og begreber fra kurset med de relevante størrelser i SAS eller R

Kursusindhold

Kurset vil dække et bredt udvalg af følgende flerdimensionale modeller: flerdimensionale fordelinger, multipel og partiel korrelation. Den generelle lineære model: estimation og testning, geometrisk fortolkning, Regressionsanalyse: estimation og testning, bestemmelse af bedste ligninger, residualundersøgelser, prediktionsintervaller, ikke lineære analyser m.v. Flerdimensionale variansanalyser. Klassifikation: Bayesianske klassifikationsmetoder, lineær og kvadratisk diskriminantanalyse, kanonisk diskriminantanalyse. Kanonisk analyse: kanoniske korrelationer, principale komponenter, faktoranalyse. Korrelationsmodeller: Modeller for stokastiske fænomener, der varierer i tid og rum. Anvendelse af SAS eller R i de ovennævnte emner.

Anbefalede forudsætninger

02402/02403/02323, eller et lignende grundkursus i statistik
kendskab til lineær algebra

Undervisningsform

Forelæsninger, grupperegning og edb-øvelser

Fakultet

Bemærkninger

Kurset er et alment metodekursus, som henvender sig til studerende, der interesserer sig for analyse af flerdimensionale data eller som ønsker et mere afrundet billede af nogle af de mest anvendte statistiske metoder.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Compute

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 02409
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage man 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding