Enkeltfag 5 ECTS

Numeriske beregningsmetoder i bygningsenergiteknik

Overordnede kursusmål

At sætte deltagerne i stand til at formulere nogle af de i bygningsenergiteknikken forekommende beregningsopgaver vedrørende temperaturforhold, varmestrømme og fugtforhold med henblik på løsning vha. numeriske beregningsmetoder. Desuden er kursusmålet at gøre deltagerne fortrolige med gængse numeriske beregningsmetoder og at udarbejde edb-programmer i forbindelse hermed. Relevante bygningsenergitekniske emner omfatter bl.a. bestemmelse af temperatur- og fugtforhold samt varmestrømme i bygninger og solvarmeanlæg. Som led heri skal indlæres beregning af ikke-lineære problemer.

See course description in English

Læringsmål

  • anvende numeriske metoder til løsning af typisk forekommende problemstillinger i bygningsenergiteknikken
  • redegøre for og i egne programmer kunne anvende, differens- og kontrolvolumen-metoder til instationære og flerdimensionelle problemer
  • opbygge en numerisk model for et diffusivt problem, fx varmeledning, ud fra de indlærte beregningsmetoder
  • redegøre for opstilling af og numeriske udfordringer med beregning af konvektive problemer
  • redegøre for i egne programmer at kunne anvende Newton-Raphsons metode til ulineære problemer
  • opstille de numeriske algoritmer i et programmeringsværktøj eller -sprog
  • redegøre for typiske kilder til fejl i numeriske beregningsmetoder
  • sammenholde og kritisk vurdere numeriske beregningsresultater med analytiske resultater
  • formulere et praktisk anvendeligt problem om varme- og massestrøm i en bygningsdel eller installation, så det kan beregnes med en numerisk metode

Kursusindhold

I kurset behandles numeriske beregningsmetoder til beregning af følgende emner:
– flerdimensional og instationær varmeledning i konstruktioner med varmeoverførsel i grænsefladerne i form af solstråling, varmestråling og konvektion.
– varmetransport og varmelagring samt temperaturforhold i solvarmeanlæg eller andre tekniske installationer, hvor væske eller luft strømmer i rør, kanaler eller beholdere, og hvor der forekommer varmetransmission ved stråling.
– massestrømme såsom fugttransport eller luftstrømninger i bygningsdele mm. under instationære temperatur- og fugtforhold.
Et væsentligt element i kurset er de studerendes egen afprøvning ved opbygning af programmer baseret på numeriske metoder.

Anbefalede forudsætninger

Undervisningsform

Forelæsninger og øvelser.
Den samlede arbejdsbelastning modsvarer 140 timer.
Kurset kan tages delvist per korrespondance, og i andre perioder end skemamodul E3B, men der kræves fremmøde ved mindst fem konsultationer med kursusvejlederen.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Sustain

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 12936
Kursustype Ph.d.
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage fre 13-17
Pris

10.600,00 kr.

Tilmelding