Enkeltfag 5 ECTS

Ingeniørgeologisk grundkursus

Overordnede kursusmål

-At den studerende får indsigt i ingeniørgeologiske forhold i Danmark.
-At give den studerende en indsigt i hvordan Jorden og dens forskellige systemer og sfærer, lithosfæren, hydrosfæren, kryosfæren, atmosfæren og biosfæren virker og påvirker hinanden.

See course description in English

Læringsmål

 • Forklare basale geologiske og hydrogeologiske definitioner: mineraler, jord-og bjergarter, porøsitet, hydraulisk ledningsevne etc.
 • definere nogle almindeligt anvendte laboratoriemetoder til karakterisering af sedimenter
 • forklare hovedtræk af de geologiske forhold i Danmark
 • anvende geologiske kort og relevante databaser for boringer og grundvandskvalitet i Danmark og kunne anvende dem ingeniørmæssigt
 • identificere de processer der har skabt de danske sedimenter og det danske landskab
 • definere enkelte geologiske processer der påvirker mennesker og infrastruktur: jordskred, kysterosion, vulkanisme, jordskælv
 • identificere miljøaspekter ved udnyttelse af de geologiske råstofressourcer i sedimentområder
 • definere enkelte geologiske råstoffer, vand, mineraler
 • forklare koblingen mellem den naturlige variation i klimaet og geologi
 • definere de væsentligste grundvandsreservoirer, herunder deres hydrauliske egenskaber
 • relatere samspillet mellem hydrauliske egenskaber og grundvandsstrømning, herunder kende begreber som grundvandsmagasin og grundvandsopland
 • beskrive samspillet mellem grundvandsdannelse, grundvandskvalitet og arealanvendelse

Kursusindhold

Introduktion til de geologiske forhold i Danmark. Sedimenter og deres dannelse. Forvitringsprocesser og erosion. Floder, is og vind som transportsystemer for sedimentmateriale og aflejringer herfra. Kystgeologi. Istidens jordlagsdannelser i Danmark. Prøvebeskrivelsesmetodik. Geologiske råstoffer (vand, grus, kalk, ler til teglværker, etc.). Klima og geologi. Hydrogeologi.

Anbefalede forudsætninger

11411, Det anbefales at 11411 tages sideløbende.

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser, 1- and 2-dags ekskursion i Danmark

Bemærkninger

Kurset er introducerende og giver et godt udgangspunkt for senere fordybelse i flere retninger, herunder feltundersøgelser med arktisk teknologi, geoteknisk vurdering med henblik på byggeri og vejanlæg, hydrologi, hydrogeologi, råstofkortlægning, forureningsundersøgelser, kystbeskyttelse, vandkraft mv.
Kurset flytter til efterårssemestret (E3B) i 2022

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Sustain

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 12410
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage fre 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding