Enkeltfag 5 ECTS

Grundvandskvalitet

Overordnede kursusmål

Det overordnede mål med kurset er at give de studerende de kompetencer, der er nødvendige for en håndtering af grundvandsressourcen mht. kvalitet. Studerende vil opnå kompetencer indenfor; i) grundvandsstrømninger, transportprocesser og vandindvinding ii), vandkvalitet af grundvandsmagasiner iii) vandkemi og grundvandskvalitet iv) modellering af geokemiske ligevægte og (bio)geokemiske reaktioner. Eksempler og opgaver vil blive udvalgt med henblik på at illustrere centrale teoretiske problemstillinger, udfordringer for grundvandskvaliteten og give de studerende indsigt i den praktiske forvaltning af grundvandskvalitet.

See course description in English

Læringsmål

  • Forstå principperne om grundvandsstrømning, stoftransport og vandindvinding
  • Analysere grundvandskvalitet og relation the drikkevandskvalitetskriterier
  • Evaluere indflydelse af forurening på grundvandsressourcen
  • Forstå processer styrende for vandkvalitet, samt udledning og transport af forurenede stoffer i grundvandet
  • Beskrive kemiske og mikrobielle processer i grundvand, identificere effekter af naturlige processer geokemiske processer og påvirkningerne af menneskelige aktiviteter på grundvandssystemer
  • Undersøg praktiske grundvandsproblemer, og identificere og anvende den relevante teori for at løse dem
  • Indarbejde viden og observationer (data) for grundvandssystemer i modeller og anvende dem til at forstå og løse grundvandsproblemer
  • Anvende modelværktøjer til at beskrive geokemiske og biogeokemiske processer
  • Gennemgå videnskabelige publikationer om en specifik udfordring for grundvandskvaliteten og formidle den opnåede forståelse i en kort artikel og en mundtlig præsentation

Kursusindhold

Emnerne vil være: introduktion til grundvandsstrømninger, reaktiv transport i porøse medier, beskrivelse af biogeokemiske processer, herunder begreber som ligevægt, sorption, ionbytning, carbonatsystemet, redoxprocesser, grundvandsforurening via geogene og diffuse kilder (f.eks. nitrat, pesticider, PFAS-stoffer, arsen). Anvendelse af indsigt i grundvandsstrømninger og stoftransport til at løse praktiske problemer relateret til management af grundvandsressourcen, vandkvalitet og vandindvinding.

Anbefalede forudsætninger

Undervisningsform

Kurset anvender en blanding af forelæsninger, opgaver, modelberegninger, afleveringsopgaver, og præsentationer. Afleveringsopgaver foregår i grupper.

Fakultet

Bemærkninger

Technologisk Specialiserings kursus, MSc i Miljøteknologi

Kurset er en del af studielinien ‘Water Resources Engineering’ på Masteruddannelsen i Miljøteknologi

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Sustain

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 12336
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tirs 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding