Enkeltfag 10 ECTS

Affaldssystemer og affaldsteknologi

Overordnede kursusmål

Kurset giver et omfattende overblik over det faste affalds problemstillinger samt de tilknyttede teknologier og systemløsninger. Særlig indsigt etableres vedrørende affaldsplanlægning, kildesortering, forbrænding, kompostering, anaerob udrådning og deponering. Principper og værktøjer til miljøvurdering af affaldsystemer tilvejebringes også.

See course description in English

Læringsmål

  • Forklare og anvende væsentlige begreber i relation til affaldsgenerering: affaldskilder, affaldstyper, affaldsfraktioner, kildesortering, enhedsmængder
  • Beskrive metoder til karakterisering af affald
  • Designe og forklare systemer til opsamling, indsamling, transport og omlastning af affald
  • Beskrive behandlingsteknologier og overordnet forklare de involverede fysiske, kemiske, og biologiske processer
  • Beskrive genanvendelsesteknologier for vigtige affaldsfraktioner
  • Beskrive deponeringsteknologier og overordnet forklare de involverede fysiske, kemiske, og biologiske processer
  • Beskrive mængder og sammensætning af fast affald i Danmark, samt forklare hvorledes dette kan påvirke udformningen af affaldssystemet
  • Beskrive væsentlige ressourcemæssige aspekter og emissioner ved indsamling, behandling, genanvendelse og deponering af affald, samt identificere potentielle miljøeffekter i relation til de relevante teknologier
  • Identificere væsentlige problemstillinger ved miljøvurdering af affaldssystemer
  • Udarbejde og argumentere for en plan for håndtering og disponering af fast affald i en specifik region

Kursusindhold

Affaldets kilder, mængde og sammensætning; enhedsoperationer ifbm. indsamling og forbehandling; genbrug og genanvendelse; sortering; forbrænding; biologisk behandling (kompostering, biogas); deponering; affaldspolitik og styring; planlægning; miljøvurdering af affaldssystemer; farligt affald. Gruppearbejde gennem hele kurset omkring planlægning og evaluering af et affaldssystem, afsluttes med rapport.

Anbefalede forudsætninger

12102/12202

Undervisningsform

Forelæsninger, projektarbejde i grupper, øvelser, gæsteforelæsninger, ekskursioner

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Sustain

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 12130
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tirs 13-17, fre 8-12
Pris

15.000,00 kr.

Tilmelding