Enkeltfag 5 ECTS

Miljø og bæredygtighed

Overordnede kursusmål

Kurset giver den studerende et faglig grundlag for vurdering af væsentlige aspekter i relation til miljø og bæredygtighed, primært i relation til ressourceforbrug og anvendelse af ressourcer. Kurset introducerer en række beregningsværktøjer som kan anvendes på forskellige problemstillinger indenfor miljøteknologi.

See course description in English

Læringsmål

  • Forklare væsentlige bæredygtighedsbegreber og miljøpåvirkninger, og relatere disse til forbrug og genanvendelse af ressourcer og nogle af FN’s bæredygtighedsmål
  • Demonstrere overblik over væsentlige miljøaspekter relateret til energi og ressourceforbrug, herunder ressourcer i affald
  • Forklare principperne bag masse-, energi-, og stofstrømsanalyse, og anvende disse på simple systemer
  • Forklare principperne for fastlæggelse af systemgrænser, systemækvivalens, og miljøvurdering af miljøteknologiske systemer
  • Anvende ovenstående principper til fastlæggelse af emissionsopgørelser for udvalgte miljøteknologiske systemer
  • Vurdere væsentlige miljømæssige aspekter relateret til udvalgte teknologier ud fra en inddeling i opstrøms, direkte, og nedstrøms miljøpåvirkninger
  • Demonstrere overblik over databehovet (parametre, datakvalitet) relateret til ovennævnte miljømæssige evalueringer
  • Udarbejde mindre tekniske rapporter til videreformidling af projektaktiviteter og -resultater

Kursusindhold

Kurset fokuserer på forbrug og genanvendelse af ressourcer, ressourceflows, energifremstilling, problemstillinger i forhold til anvendelse af biomasse og affald, massestrømsanalyse, energistrømsanalyse, stofstrømsanalyse, samt opgørelse og vurdering af vigtige emissioner som f.eks. CO2, SO2, NOx. Der fokuseres på de tekniske aspekter. Undervisningsformen er en blanding af introducerende forelæsninger, gruppeopgaver, tests og afleveringsopgaver.

Undervisningsform

Forelæsninger, opgave/diskussionsgrupper, projektarbejde

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Sustain

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 12202
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tirs 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding