Enkeltfag 5 ECTS

Fysisk kemi

Overordnede kursusmål

Målet for kurset er at give de studerende et dybtgående kendskab til en række grundbegreber i klassisk termodynamik, hvorved de bliver i stand til at analysere og beregne stof- og energiomsætninger under kemiske processer med relevans for grundfagskemi, kemiteknik og bioteknologi.

See course description in English

Læringsmål

  • gengive termodynamikkens hovedsætninger og skelne imellem intensive og ekstensive egenskaber og imellem størrelser der er tilstandsfunktioner, og størrelser der er vejafhængige.
  • bestemme kompressionsfaktoren af en real gas.
  • beregne tilført varme, tilført arbejde og ændringen i indre energi, entalpi, entropi, Gibbs- og Helmholtzfrienergi for processer.
  • beregne standard reaktionsentalpi, -entropi og -Gibbsfrienergi og ligevægtskonstanter ved forskellige temperaturer.
  • redegøre for og anvende ligevægtsbetingelser og spontanitetskrav.
  • kvantitativt forudse forskydningen af en ligevægt ved en ændring i tryk eller temperatur.
  • formulere udtrykkene for det kemiske potential for en ren eller blandet gas, en ren væske, en ren fast fase og for ioner i vandig opløsning samt anvende disse til ligevægtsberegninger.
  • skitsere og anvende pT- og pV-diagrammer for rene stoffer og pV- og TS-diagrammer for processer.
  • beregne ionstyrken og anvende den til at bestemme middelaktivitetskoefficienter og ligevægtskoncentrationer, både ved hjælp af modeller og ved brug af forsøgsdata.
  • udlede den elektromotorisk virksomme proces for en elektrokemisk celle hvori elektrode og elektrolyt kan være i direkte kontakt, og beregne nulstrømspotentialet.

Kursusindhold

Termodynamikkens hovedsætninger. Indre energi, entalpi, arbejde, varme, entropi, Gibbs fri energi og kemisk potential. Faseligevægt og kemisk ligevægt. Ionaktiviteter. Bestemmelse af termodynamiske ligevægtskonstanter. Ligevægtselektrokemi.

Anbefalede forudsætninger

26171, Kurset forudsætter kendskab til almen kemi

Undervisningsform

Klasseundervisning

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Kemi

Sted

DTU Lyngby Campus

Energi
Kursus ID 26271
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tors 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding