Enkeltfag Dansk 10 ECTS

Design af energianlæg

Overordnede kursusmål

Energianlæg designet til et fremtidigt fossil-frit samfund og som bygger på bæredygtige energiteknologier er nøgleelementer i vores fremtidige samfund. Formålet med kurset er:
• at de studerende kan anvende termodynamik, forbrændingsteori og varmetransmission på praktiske problemstillinger relateret til design af energianlæg.
• at de studerende kan opstille de nødvendige grundlæggende ligninger i et iterativt beregningsprogram (her EES) for at analysere samspillet mellem enkeltkomponenter i et termisk anlæg.

See course description in English

Læringsmål

  • Beskrive et simpelt termisk anlæg ved hjælp af masse og energibalancer i ligningsløsningssoftwaren EES.
  • Afstemme reaktionsligninger for forbrænding og bestemme røggastab på basis af øvre og nedre brændværdi.
  • Dimensionere varmevekslere baseret på LMTD og epsilon-NTU metoden.
  • Beregne konvektive varmeovergangstal for intern og ekstern strømning og bestemme varmegennemgangstal for varmevekslere.
  • Analysere et energianlæg for at bestemme optimale driftsforhold med henblik på energiforbrug og økonomi.
  • Udvælge kommercielle komponenter til et termisk energianlæg med fokus på omkostninger og energiforbrug
  • Udarbejde en projektbeskrivelse samt problemformulering på et energianlægsprojekt.
  • Designe og simulere simple energianlæg ved hjælp af EES.
  • Dokumentere projektarbejde i forbindelse med design af energianlæg i en teknisk rapport.

Kursusindhold

Termodynamik, fluid mekanik, forbrænding og varmetransmission, herunder
• Modellering af termiske anlæg baseret på masse og energibalancer
• Tryktab i rørsystemer, anlægskarakteristik og pumpekarakteristik
• Reaktionsligninger for forbrænding, brændværdier, røggastab, adiabatisk
flammetemperatur.
• Brændstoftyper, flammetyper og skadelige emissioner.
• Gasblandinger, partialtryk, partialvolumen.
• Fugtig luft.
• Varmevekslere, varmegennemgangstal og varmeovergangstal.

Design og dimensionering af et energianlæg, herunder
• Planlægning, koncepter.
• Udvælgelse af komponenter.
• Økonomi.
• Regulering.

I kurset anvendes ligningsløsnings-softwaren EES som hjælpemiddel til beregninger.

I 13-ugers perioden arbejdes med 3 individuelle miniprojekter indenfor teorien omkring pumper, forbrænding og varmetransmission. Hvert miniprojekt dokumenteres i en kort teknisk rapport, som indgår i bedømmelsen.

I 3-ugersperioden designes/projekteres et energianlæg efter eget valg i et gruppeprojekt, f.eks: klimaanlæg, solvarmeanlæg, kraftvarmeværk, varmecentral. De studerende opfordres til at udføre relevante forsøg på en forsøgsopstilling, som konstrueres af de studerende selv og som relaterer til projektet. Projektet dokumenteres i en teknisk rapport, som indgår i bedømmelsen af kurset.

Anbefalede forudsætninger

62604/41401/41045, Kendskab til termodynamik svarende til kursus 62604 eller tilsvarende.

Undervisningsform

En blanding af forelæsninger, opgaveregning og projektarbejde i 13-ugers perioden. I 3-ugers perioden projektarbejde.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 41860
Kursustype Diplomingeniør
Pris

15.000,00 kr.

Tilmelding