Enkeltfag Dansk 10 ECTS

Bygningsbrandteknik

Overordnede kursusmål

At bibringe deltagernes forståelse for bygningsbrandteknikken og lovgivning på brandområdet, for sikring af menneskelige, materielle og økonomiske værdier, som indgår i tidens byggeri, og at give deltagerne en sådan indsigt i fagets mangeartede områder, at de vil blive i stand til at behandle udvalgte brandtekniske detailproblemer og traditionelle projekter i større sammenhæng, det være sig af praktisk orienteret art eller inden for forskning og udvikling. Der er særlig fokus på byggeri og eksempler der kan henføres til brandklasse 2 (BK2).

See course description in English

Læringsmål

 • Redegøre for gældende brandteknisk lovgivning
 • Redegøre for væsentlige dele af Certificeringsbekendtgørelsen
 • Foretage valg af anvendelseskategori for et byggeri
 • Foretage valg af risikoklasse og brandklasse for et byggeprojekt
 • Forklare metoder for aktiv og passiv brandsikring
 • Bedømme bygningsmaterialers brandtekniske egenskaber
 • Bedømme brandteknisk prøvning og klassifikation for byggematerialer og bygningselementer
 • Give en brandteknisk vurdering af brandsikkerheden i en bygning henført til BK2
 • Udarbejde en brandstrategirapport for et mindre (traditionelt) byggeprojekt
 • Redegøre for projekteringsforløbet, særligt for BK2 byggeri
 • Dokumentere brandsikkerheden for BK2 byggeri
 • Udarbejde kontrolplaner og kontrollere brandsikringen

Kursusindhold

• BK2 byggeri og krav til certificeret rådgiver
• Introduktion til Certificeringsbekendtgørelsen-kvalifikationskrav og kompetencer til BK2
• Bygningsbrandlovgivningen
• Bygningsreglementets præaccepterede vejledninger (obligatoriske for BK2 byggeri)
• Bygningsmaterialers brandtekniske egenskaber-antændelse, brandspredning, toksicitet
• Brandteknisk prøvning og klassifikation (bygningsmaterialer og komponenter jf. EU-harmoniseret system)
• Passiv brandsikring (vægge, døre, etagedæk, facadebeklædning, afstandskrav m.v.)
• Aktiv brandsikring (detektering, ABA, sprinkleranlæg, brandventilation)
• Projekteringsforløbet (eksempel på BK2 byggeri) – evt. brandstrategi, valg af vejledninger, løsninger
• Dokumentation af brandsikkerhed (eksempel på BK2 byggeri)
• Kontrolplaner, kontrol af brandsikkerhed
• Træning i anvendelse af BR 18 og vejledninger

Undervisningsform

Dansk

Fakultet

Bemærkninger

Det forventes, at den studerende har kendskab til indholdet af BR18, og tilhørende vejledning til kapitel 5 om brand, inklusive bilag. Undervisningen vil i høj grad omfatte BR18 og den tilhørende vejledning med bilag, men fokus vil primært være anvendelse i praksis og med fokus på byggeri som kan henføres til brandklasse 2 (BK 2).

Pladsbegrænsning

Minimum 12, Maksimum: 40.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Institut for Byggeri og Mekanisk Teknologi

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 41B03
Kursustype Deltidsmaster
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Pris

15.000,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding