Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Vand og klimatilpasning

Overordnede kursusmål

Kursets mål er, at den studerende tilegner sig viden og færdigheder i opbygning og anvendelse af digitale afstrømningsmodeller, give forslag til klimatilpasning og elementer til skybrudssikring, kan projektere større bygværker og bassiner. Har viden og færdigheder indenfor ledningsrenovering.
Kursets mål er at den studerende kender og kan anvende emner indenfor hydraulikken, bestemmelse af dimensionsgivende regnvandsstrøm, strømning over overløbskant.
Kursets mål er, at den studerende kan angive og begrunde samt kommunikere valg af opgavernes løsninger skriftlig og mundtlig. Kursets mål er at den studerende kan redegøre for de digitale redskabers anvendelse.

See course description in English

Læringsmål

  • Anvende en digital afstrømningsmodel for et byområde.
  • At forbedre bæredygtig regnvandshåndtering i byområder og give løsninger til klimatilpasninger og skybrud
  • Projektering af regnvandsafløbssystemer
  • Indledende projektering af overløbsbygværker og overvejelser for drift
  • Indledende projektering af bassiner og overvejelser for drift
  • Indledende projektering af pumpestationer og overvejelser for drift
  • Har viden og færdigheder indenfor ledningsrenovering
  • Har viden og færdigheder inden for renovering af afløbssystemrer og inddragelse af LCA, ved beslutning af løsning
  • Forklare brugen af digitale værktøjer, der understøtter design og optimering af afløbsprojekter
  • Kommunikere samt angive og begrunde valg af opgavens løsning skriftligt og mundtligt

Kursusindhold

Mange bebyggede områder oplever problemer med kapaciteten af den eksisterende kloak. Der er brug for nye løsninger for afledning af den stigende nedbør, og løsninger som i højere grad håndterer regnvandet på overfladen. Regnvandshåndteringen relateres til de 17 verdensmål.

Regnvandsafledning: servicekrav, afstrømningsmodeller, skybrudssikring, klimatilpasning
Overløbsbygværker, design og dimensionering, krav til hyppighed, krav til indretning, selvrensning og drift, materialer
Bassiner, design og dimensionering, krav til hyppighed, krav til indretning, selvrensning og drift, materialer
Pumpestationer, indretning og dimensionering, drift
Ledningsrenovering. Planlægning, strategi og metoder
Ledningssimulering ved brug af digitale redskaber, status, konsekvensvurdering ved separering, bassinmagasinering

Anbefalede forudsætninger

62317/62328

Undervisningsform

Forelæsning, Øvelser, Kursusarbejder, Studenterpræsentationer, Ekskursioner

Fakultet

Bemærkninger

Faggruppe: Bygningsteknologi og processer
Byggeri og Infrastruktur: 4. semester
Kurset er 4 semesters kursus og hører til. fagpakkerne ‘Forsyning og energi’ samt ‘Infrastruktur’
Studieretning Arktisk Byggeri og Infrastruktur, 5 semester

I kurset anvendes programmerne: Spildevandskomiteens regional regnraekke, Mike programmer

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Ballerup Campus

Kursus ID 62277
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tors 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding