Enkeltfag Engelsk 10 ECTS

Klimatilpasning og skybrudssikring

Overordnede kursusmål

Den studerende erhverver sig viden om og forståelse af afløbssystemer tilpasset de ændrede klimatiske nedbørsforhold.
Den studerende erhverver sig færdigheder i planlægning, projektering, udførelse og drift af afløbssystemer, på terræn og under terræn

See course description in English

Læringsmål

  • På baggrund af kendskab til ændrede klimatiske forhold, planlægge, projektere, udføre, drive og vedligeholde klimatilpassede afløbssystemer og redegøre herfor.
  • Designe og beregne samt vurdere LAR, Lokal Anvendelse af Regnvand inklusive nedsivningsanlæg
  • Opbygge, køre og redegøre for en mindre digital afløbsmodel
  • Anvende mindre digital afløbsmodel for konsekvensvurdering af klimatilpasnings- og skybrudsløsninger
  • Udføre planlægning af ledningsrenovering, inklusive strategier og metoder for renoveringen og gennemførelse heraf
  • Projektere bygværker og redegøre for bygværkers indretning og funktionalitet
  • Planlægge udførelsen af afløbssystemets anlægskonstruktioner, reflektere over problemstillinger og begrunde løsninger der vedrører udførelsesfasen herunder bygbarhed.
  • Kunne foretage en overordnet bæredygtighedsvurdering af klimatilpasnings- og skybrudsløsninger
  • Reflektere over og begrunde valg af løsninger
  • Redegøre for gruppens samarbejde og for grupper med udenlandske studerende med særlig fokus på interaktionen

Kursusindhold

Mange bebyggede områder oplever problemer med kapaciteten af den eksisterende kloak. Der er brug for nye løsninger for afledning af den stigende nedbør, og løsninger som i højere grad lader vandet løbe på overfladen og således at recipienter ikke forurenes.

Oversigt over kursets emner
– Klimatilpasningsplaner
– Overfladeafvanding, strategier og metoder, på terræn og under terræn
– LAR, Lokal afledning af regnvand
– Afstrømning og modeller herfor, overløb og konsekvenser for recipienter
– Digital afløbsmodel, opbygning, kørsel og vurdering af resultater
– Digital model for skybrud
– Bassiner og overløbsbygværker
– Regnvand, forureningskomponenter, rensning af regnvand og udledning af regnvand
– Overvågning af regnvandssystemer, databehandling og analyse
– Ledningsrenovering, metoder og kriterier for valg
– Planlægning og projektering af ledningsrenovering
– Udførelse af bygværker, bygbarhed, tidsplanlægning, interessenter, valg af metoder

Anbefalede forudsætninger

62277, Den studerende anbefales på uddannelsen ‘Byggeri og Infrastruktur’ at have fulgt kursuspakken ‘Forsyning og energi’ eller ‘Infrastruktur’

Studerende fra andre studieplaner anbefales at have viden og færdigheder indenfor hydraulik, afløbsteknik og ledningsdimensionering

Undervisningsform

Gennemgang og øvelsesopgaver
Fremlæggelse og dialog, selvstudium
Eksterne oplægsholdere, ekskursioner
Kursusarbejder og -projekter, der løses i grupper på 3-4 studerende.

Fakultet

Bemærkninger

Faggruppe: Bygningsteknologi og processer
Byggeri og Infrastruktur : tilvalgskursus

I kurset anvendes programmerne
Scalgo Live
Mike programmer
GEUS Jupiter boringsdatabase
Spildvandskomiteens skrifter og programmer
Danmarks Arealinformation

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Ballerup Campus

Kursus ID 62389
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tirs 8-12, fre 13-17
Pris

15.000,00 kr.

Tilmelding