Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Almen- og Elektrokemi

Overordnede kursusmål

Den studerende skal opnå en detaljeret forståelse af vigtige emner inden for almen kemi og elektrokemi. Det er et mål, at den studerende skal blive i stand til at løse problemer i teoretiske og eksperimentelle situationer såsom titrering, måling af elektrodepotentialer vha. reference elektroder, måling af ion-koncentrationer og pH-målinger. Derved bliver det muligt for den studerende at forstå processerne i udvalgte batterier, og i udvalgte elektroder, der anvendes til medicinske formål.

See course description in English

Læringsmål

  • demonstrere en detaljeret kemisk og fysisk forståelse af hele pensum.
  • forklare teorien vha. udledninger og figurer og udføre beregninger af relevante størrelser.
  • forstå atomets opbygning, elektron energiniveauer relateret til det periodiske system samt bindingstyper og grundlæggende krystallografi.
  • forstå grundlæggende elektrofysiske begreber og størrelser som arbejde, varme, energi, enthalpi, Gibbs fri energi og kemisk potentiale.
  • forstå syre-base ligevægte og udføre beregninger på sådanne systemer.
  • forstå processerne i udvalgte elektrokemiske celler.
  • forstå opdeling i halvceller samt måling af elektrode potentialer vha. reference elektroder.
  • forstå hvordan man måler ion-koncentrationer og pH.

Kursusindhold

Atomkernens opbygning, kerneomdannelser, radioaktivt henfald, fission, fusion.
Elektronskyens opbygning, elektron energiniveauer, overgang mellem energiniveauer, spektrallinier, hvordan elektronerne fordeles i de forskellige energiniveauer (Pauli og Hunds regler), udseendet af de forskellige elektron orbitaler.
Kovalente bindinger, hvordan forskellige elektron orbitaler kombineres til molekyle orbitaler, hybridisering, klassiske eksempler fra uorganiske og organiske molekyler, sigma- og pi-bindinger.
Ionbindinger, koordineringstal og tilhørende strukturer, hydrogenbindinger, van der Waals bindinger.
Elementær krystallografi, krystal systemer, Bravais gittre, Miller indices, atom tæthed, symmetri operationer, metal krystal strukturer.
Elementær fysisk kemi, grundlæggende om indre energi, varme, arbejde, enthalpi, entropi, Gibbs fri energi, kemisk potentiale, ligevægt, ligevægtskonstant, opløselighedsprodukt, le Chatelier’s princip, reaktionsvarme, varmekapaciteter, ideal- og ikke-ideal opløsning, koncentration, molbrøk, partialtryk, aktivitetskoefficienter, fasediagrammer.
Syre-baseligevægt, beregning af pH, sammensatte ligevægte, polyprotiske syrer, stærke syrer, svage syrer, titrering.
Elektrokemi, Daniel cellen, hvordan de forskellige ioner bevæger sig i cellen og i en saltbro ved opladning og afladning, koncentrationsgradienter, cellepotentiale relateret til tab i Gibbs fri energi, Nernst ligningen, opdeling i halvceller, udregning og måling af potentialer for halvceller, sammensætning af halvceller, koncentrationsafhængighed af cellepotentialet.

Anbefalede forudsætninger

62773, 62773 Elektrofysik 1 (ikke obligatorisk forudsætning, man kan sagtens tage kurset uden at have haft Elektrofysik 1)

Undervisningsform

Formiddage:
Kurset har tilstedeværelses undervisning hver formiddag. De studerende udfører små skriftlige tests uden hjælpemidler. Derefter små forelæsninger og små opgaver.
Eftermiddage:
Forberedelse af tests og mundtlig eksamen samt afslutning af opgaver kan udføres om eftermiddagen, enten selvstændigt hjemme eller i små grupper på campus.
Eksamen gennemføres på campus.
Der regnes med ca. 135 timers arbejde alt inklusive i løbet af de 3 uger.

Fakultet

Bemærkninger

Faggruppe: Elektrisk Energi
Valgfag: Elektrisk Energiteknologi (kræver tilladelse fra studieleder)
Valgfag: Elektroteknologi (kræver tilladelse fra studieleder)
Valgfag: Sundhedsteknologi (forhåndsgodkendt som valgfag, meriterende for videre studier indenfor Medicin og Teknologi ved DTU – Lyngby)
Kurset afholdes på dansk.

Kurset giver en videnskabelig forståelse for de principper der anvendes i andre (efterfølgende) kurser indenfor medicinsk udstyr og analyse samt (efterfølgende) kurser indenfor lagring af elektrisk energi.

Pladsbegrænsning

Minimum 10, Maksimum: 40.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

3 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Ballerup Campus

Kursus ID 62748
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 28
Semester slut Uge 30
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding