Kursus Master Dansk 5 ECTS

Kursus 2c: Livscyklus og totaløkonomi

LCA (livscyklusvurdering / life-cycle assessment) er en analytisk metode til vurdering af bygningers, materialers og komponenters miljøpåvirkning. LCC (life-cycle costin) er en tilsvarende vurdering af totaløkonomien.

Kurset er en del af modul 2 på Master i Bæredygtigt Byggeri. Kursusoversigten med de øvrige kurser kan ses her.

Læringsmål

LCA er ikke en entydig metode. Der findes forskellige beregningsprogrammer, som vægter forskellige kriterier forskelligt.
LCA giver således ikke et entydigt svar på bæredygtighed, men er et vigtigt værktøj og giver grundlag for en fortolkning af, hvad en given beregning kan bruges til, og hvad den ikke kan bruges til. 

På samme måde skal en LCC også vurderes i forhold til de parametre, der indgår i beregningsgrundlaget.

Både LCA og LCC vil blive relateret til konkrete cases fra byggeriet.

Kursusindhold

De studerende bibringes en forståelse af livscyklusvurdering i forskellige sammenhænge samt forskellen på relevante standarder. De studerende vil kunne anvende LCA til at bestemme miljøpåvirkninger af et byggeri, til at diskutere og vurdere LCA-resultater samt til vurdering af årsager til de største miljøpåvirkninger i byggeriets livscyklus.

Ligeledes vil de studerende blive introduceret til at arbejde med totaløkonomi (LCC) og til at anvende totaløkonomiske begreber og -beregninger i forhold til en konkret case.

Virksomheden vil få en medarbejder med kompetencer til:

 • At diskutere og vurdere LCC-beregningsresultaters usikkerhed og pålidelighed samt de bagvedliggende principper for LCC-beregninger.
 • At anvende LCA og LCC beregninger til at sammenligne, diskutere og vurdere konkrete cases i relation til bæredygtighed.
 • At designe konkrete forslag til reduktioner af byggeriets miljøpåvirkning ved brug af LCA / LCC.

Kurset er en del af uddannelsen Master i Bæredygtigt Byggeri.
Det er muligt at tage kurset som enkeltkursus.

Undervisningsform

 • 2-vejs online undervisning
 • Videoer, podcasts etc.
 • Skriftligt og digitalt materiale
 • Projektarbejde med udgangspunkt i cases fra de studerendes arbejdssistuation
 • Vejledning
 • Selvstændig research
 • Kurset er på dansk, men enkelte indslag kan være på engelsk, svensk eller norsk.

Praktisk information

På kurset er der fire former for undervisning

 • 2-vejs online undervisning (evt. med geografiske studiegrupper)
 • Projektarbejde i grupper på ca. 3-4 studerende inkl. vejledning
 • Selvstudier
 • Eksamen

2-vejs online foregår én gang ugentlig – på dette kursus er det onsdage kl. 13.00-17.00.
Studerende, der bor/arbejder i samme geografiske område, opfordres til at mødes fysisk for at overvære online-undervisningen sammen.
Der er p.t. fire geografiske grupper: Aarhus-området, Trekants-området, Hovedstadsområdet og Torshavn. Studerende uden for disse områder deltager blot fra egen pc.

Projektarbejde
De studerende arbejder sammen i grupper om et projekt, der defineres af underviseren, men hvor den konkrete case vælges efter aftale med de studerende. Det kan være en case hentet fra en af de studerendes virksomhed eller en case hentet udefra.
Projektarbejdet munder ud i en fælles rapport, som afleveres ved kursets afslutning, og som danner grundlag for eksamen.

Det er studielederen, der sammensætter projektgrupperne. Vi søger at sammensætte grupperne bredt i forhold til uddannelse, arbejde, geografi mm. Dette også for at give de studerende et bredt netværk.

Der tilknyttes en eller flere vejledere (undervisere) til grupperne. Der vil i gennemsnit være en vejledning pr. uge.

Såvel gruppearbejde som vejledning aftales indbyrdes.

Selvstudier
Der vil være ”lektier” i form af artikler, videoer mm., som de studerende selv skal læse eller se.
De studerende skal også researche på viden til brug for projektrapporten, og skal også selv skrive eget bidrag til den fælles rapport.

Eksamen
Hvert kursus slutter med en eksamen med ekstern censor. Eksamen foregår online, og vil enten være en hel dag eller to halve dage, efter nærmere aftale mellem de studerende, underviser og censor.
Eksamen afholdes som gruppeeksamen, hvor hvert gruppemedlem fremlægger en del af den fælles rapport, som efterfølgende diskuteres med censor og underviser.
De studerende opfordres til at følge hele eksamen – dvs også de andre gruppers fremlæggelser – fordi man lærer meget af, hvordan andre har grebet opgaven an samt af de kommentarer, som opgaven får.

Eksamensbedømmelsen sker på grundlag af såvel skriftlig som mundtlig fremlæggelse og bedømmes på 7-skalaen.

Adgangskrav

Der stilles samme adgangskrav til kurset, som der gør ved optagelse på Master i Bæredygtigt Byggeri. Dvs. at du skal opfylde følgende adgangskrav

 • have afsluttet en relevant uddannelse på bachelor- eller kandidatniveau, fx som bygningsingeniør, arkitekt eller bygningskonstruktør
 • have min. 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse

Bachelorer eller kandidater med andre uddannelsesretninger kan optages efter konkret vurdering, hvis de opfylder det andet krav.
Det kunne fx være personer, der arbejder i en bygherreorganisation.

Det er desværre ikke muligt at dispensere fra kravet om, at den relevante erhvervserfaring skal ligge efter afsluttet bachelor- eller kandidatuddannelse.

Pris

Prisen for at deltage i kurset er 16.000 kroner.

Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. DTU tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Betalingsbetingelser

Deltagerbetalingen giver ret til at følge undervisning, prøver og eksaminer, der hører til det pågældende kursus. Betalingsfristen fremgår af fakturaen. Du vil automatisk blive tilmeldt kurset når du har betalt fakturaen. Vi forbeholder os retten til at afmelde deltageren ved manglende betaling.

Undervisere

Hvert kursus har en kursusansvarlig fra et af de fire universiteter, samt en gennemgående underviser. Derudover kan der tilknyttes vejledere med særlige kompetencer.

Vi benytter os i vid udstrækning af at invitere gæsteundervisere, som kan være højt kvalificerede specialister fra et universitet eller en virksomhed. Det vil variere fra år til år, hvem vi inviterer.

Kursusansvarlig og gennemgående undervisere:

  

      

Tilmelding

Sted

Online

Varighed

6 uger

Start 10. april 2024
Pris

16.000,00 kr.

Tilmelding