Kursus Master Dansk 5 ECTS

Kursus 2b: Bæredygtighed som begreb og forståelsesramme

Kurset er en del af modul 2 på Master i Bæredygtigt Byggeri. Kursusoversigten med de øvrige kurser kan ses her.

Læringsmål

Målet med kurset er at give de studerende en indføring i bæredygtighed som begreb, herunder i de forskellige definitioner og tilgange til bæredygtighed. Kurset omhandler ligeledes kompleksiteten af bæredygtighed og interaktionen mellem forskellige bæredygtighedsdimensioner. Fokus er på at give de studerende en generel forståelse af dette samt at anvende denne kompetence i forhold til byggebranchen med henblik på, at den kan bidrage til at skabe et mere bæredygtigt samfund. De studerende vil blive introduceret til nationale og internationale.

De studerende introduceres til bæredygtighed som teoretisk begreb og til de forskellige definitioner og tilgange, der er til bæredygtighed – fx den tredobbelte bundlinje med miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed samt til begrebet ‘Doughnut økonomi’. Der gives overblik over kompleksiteten af bæredygtighed og kompleksiteten ift. at bygge bæredygtigt. På samme måde ses der også på interaktion mellem miljø og mennesker.

De studerende vil blive introduceret til, hvordan koncepter som FN´s Verdensmål og absolut bæredygtighed relaterer sig til det byggede miljø. De studerende vil lære om nye nationale og internationale initiativer til fremme af mere bæredygtigt byggeri og vil anvende denne viden i relation til cases fra byggeri i praksis.

Kursusindhold

Kurset giver de studerende en teoretisk baggrund for at forstå ”bæredygtighed”.

De studerende får kompetencer til at analysere, hvordan samfundets produktion og forbrug bidrager til miljøpåvirkninger på overordnet plan og bliver bekendt med en række forskellige begreber, initiativer og regelsæt, som fx

 • FN’s verdensmål
 • ‘Planetære grænser’ og absolut bæredygtighed
 • EU’s taksonomi
 • Reduction Roadmap og Science-Based Targets
 • DGNB Planet
 • Doughnut-økonomi

Teorien relateres til konkrete cases fra byggeriet og en diskussion af disses positive og negative effekter på forskellige bæredygtighedsdimensioner.

Medarbejderen får en teoretisk baggrund for at kunne udvikle, vurdere og evaluere løsninger i forhold til, om disse peger i retning af reel bæredygtighed eller er ”greenwashing”.

Kurset er en del af uddannelsen Master i Bæredygtigt Byggeri.
Det er muligt at tage kurset som enkeltkursus.

Undervisningsform

 • 2-vejs online undervisning
 • Videoer, podcasts etc.
 • Skriftligt og digitalt materiale
 • Projektarbejde med udgangspunkt i cases fra de studerendes arbejdssistuation
 • Vejledning
 • Selvstændig research
 • Kurset er på dansk, men enkelte indslag kan være på engelsk, svensk eller norsk.

Praktisk information

På kurset er der fire former for undervisning

 • 2-vejs online undervisning (evt. med geografiske studiegrupper)
 • Projektarbejde i grupper på ca. 3-4 studerende inkl. vejledning
 • Selvstudier
 • Eksamen

2-vejs online foregår én gang ugentlig – på dette kursus er det onsdage kl. 13.00-17.00.
Studerende, der bor/arbejder i samme geografiske område, opfordres til at mødes fysisk for at overvære online-undervisningen sammen.
Der er p.t. fire geografiske grupper: Aarhus-området, Trekants-området, Hovedstadsområdet og Torshavn. Studerende uden for disse områder deltager blot fra egen pc.

Projektarbejde
De studerende arbejder sammen i grupper om et projekt, der defineres af underviseren, men hvor den konkrete case vælges efter aftale med de studerende. Det kan være en case hentet fra en af de studerendes virksomhed eller en case hentet udefra.
Projektarbejdet munder ud i en fælles rapport, som afleveres ved kursets afslutning, og som danner grundlag for eksamen.

Det er studielederen, der sammensætter projektgrupperne. Vi søger at sammensætte grupperne bredt i forhold til uddannelse, arbejde, geografi mm. Dette også for at give de studerende et bredt netværk.

Der tilknyttes en eller flere vejledere (undervisere) til grupperne. Der vil i gennemsnit være en vejledning pr. uge.

Såvel gruppearbejde som vejledning aftales indbyrdes.

Selvstudier
Der vil være ”lektier” i form af artikler, videoer mm., som de studerende selv skal læse eller se.
De studerende skal også researche på viden til brug for projektrapporten, og skal også selv skrive eget bidrag til den fælles rapport.

Eksamen
Hvert kursus slutter med en eksamen med ekstern censor. Eksamen foregår online, og vil enten være en hel dag eller to halve dage, efter nærmere aftale mellem de studerende, underviser og censor.
Eksamen afholdes som gruppeeksamen, hvor hvert gruppemedlem fremlægger en del af den fælles rapport, som efterfølgende diskuteres med censor og underviser.
De studerende opfordres til at følge hele eksamen – dvs også de andre gruppers fremlæggelser – fordi man lærer meget af, hvordan andre har grebet opgaven an samt af de kommentarer, som opgaven får.

Eksamensbedømmelsen sker på grundlag af såvel skriftlig som mundtlig fremlæggelse og bedømmes på 7-skalaen.

Adgangskrav

Der stilles samme adgangskrav til kurset, som der gør ved optagelse på Master i Bæredygtigt Byggeri. Dvs. at du skal opfylde følgende adgangskrav

 • have afsluttet en relevant uddannelse på bachelor- eller kandidatniveau, fx som bygningsingeniør, arkitekt eller bygningskonstruktør
 • have min. 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse

Bachelorer eller kandidater med andre uddannelsesretninger kan optages efter konkret vurdering, hvis de opfylder det andet krav.
Det kunne fx være personer, der arbejder i en bygherreorganisation.

Det er desværre ikke muligt at dispensere fra kravet om, at den relevante erhvervserfaring skal ligge efter afsluttet bachelor- eller kandidatuddannelse.

Pris

Prisen for at deltage i kurset er 16.000 kroner.

Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. DTU tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Betalingsbetingelser

Deltagerbetalingen giver ret til at følge undervisning, prøver og eksaminer, der hører til det pågældende kursus. Betalingsfristen fremgår af fakturaen. Du vil automatisk blive tilmeldt kurset når du har betalt fakturaen. Vi forbeholder os retten til at afmelde deltageren ved manglende betaling.

Undervisere

Hvert kursus har en kursusansvarlig fra et af de fire universiteter, samt en gennemgående underviser. Derudover kan der tilknyttes vejledere med særlige kompetencer.

Vi benytter os i vid udstrækning af at invitere gæsteundervisere, som kan være højt kvalificerede specialister fra et universitet eller en virksomhed. Det vil variere fra år til år, hvem vi inviterer.

Kursusansvarlig og gennemgående undervisere:

Gæste undervisere

                

Tilmelding

Sted

Online

Varighed

6 uger

Start Februar 2025
Pris

16.000,00 kr.

Tilmelding