Kursus Master Dansk 5 ECTS

Kursus 1a: Bæredygtigt Bygningsdesign

Med dette kursus introduceres du for de grundlæggende parametre for design af bæredygtigt byggeri. Kurset dykker ned i, hvad der gør et byggeri mere eller mindre bæredygtigt, samt hvilke faktorer, der er barrierer for bæredygtighed.

Med udgangspunkt i dine egne cases analyseres og behandles bæredygtighed i bred forstand og ud fra et generelt helhedssyn.

Kurset er en del af modul 1 på Master i Bæredygtigt Byggeri. Kursusoversigten med de øvrige kurser kan ses her.

Udbytte for dig


Efter kurset vil du kunne:

  • Identificere potentialer for bæredygtighed i et givet projekt.
  • Forstå og analysere kompleksiteten i bæredygtighed.
  • Kunne arbejde med bygningsdesign ud fra grundlæggende parametre for bæredygtighed.
  • Analysere de bæredygtige elementer med henblik på at identificere skismaer og barrierer i kombinationen af forskellige tiltag.
  • Diskutere fordele og ulemper ved forskellige løsninger.
  • Opstille et grundlag for klassificering af bæredygtige løsninger.
  • Optimere et givet projekt for at gøre det mere bæredygtigt.
  • Fremlægge ovennævnte skriftligt og mundtligt.

Praktisk information

Kurset har en varighed på 6 uger og undervisningen foregår online. Undervisningen foregår hver torsdag og starter i august.

På kursusmodulerne vil der typisk være ½ dag pr. uge, hvor de studerende deltager i tovejs online undervisning. Derudover afsættes 1 dag pr. kursus til deltagelse i online eksamen (projektfremlæggelser). De konkrete dage meldes ud af underviserne på de enkelte kurser.

Hvor det er muligt – dvs. hvis flere studerende bor/arbejder i samme geografiske område – overværer de studerende onlineundervisningen i mindre geografiske studiegrupper, der efter aftale samles hos en af deltagerne.

Projektarbejdet vil ligeledes være online, og de studerende planlægger selv.
Projektgrupperne tilknyttes en eller flere vejledere. Vejledning foregår online efter aftale mellem gruppen og vejlederen.

Udover onlineundervisning og projektarbejde vil der være en del selvstudier, hvor de studerende skal læse/se/høre div. studiemateriale, researche samt arbejde med sin del af projektet.

Adgangskrav

Der stilles samme adgangskrav til kurset, som der gør ved optagelse på Master i Bæredygtigt Byggeri. Dvs. at du skal opfylde følgende adgangskrav

  • have afsluttet en relevant uddannelse på bachelor- eller kandidatniveau, fx som bygningsingeniør, arkitekt eller bygningskonstruktør
  • have min. 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse

Bachelorer eller kandidater med andre uddannelsesretninger kan optages efter konkret vurdering, hvis de opfylder det andet krav.
Det kunne fx være personer, der arbejder i en bygherreorganisation.

Det er desværre ikke muligt at dispensere fra kravet om, at den relevante erhvervserfaring skal ligge efter afsluttet bachelor- eller kandidatuddannelse.

Pris

Prisen for at deltage i kurset er 16.000 kroner.

Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. DTU tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Betalingsbetingelser

Deltagerbetalingen giver ret til at følge undervisning, prøver og eksaminer, der hører til det pågældende kursus. Betalingsfristen fremgår af fakturaen. Du vil automatisk blive tilmeldt kurset når du har betalt fakturaen. Vi forbeholder os retten til at afmelde deltageren ved manglende betaling.

Undervisere

Hvert kursus har en kursusansvarlig fra et af de fire universiteter, samt en gennemgående underviser. Derudover kan der tilknyttes vejledere med særlige kompetencer.

Vi benytter os i vid udstrækning af at invitere gæsteundervisere, som kan være højt kvalificerede specialister fra et universitet eller en virksomhed. Det vil variere fra år til år, hvem vi inviterer.

Kursusansvarlig og gennemgående undervisere:

Gæsteundervisere:

Tilmelding

Sted

Online

Varighed

6 uger

Start August 2024
Pris

16.000,00 kr.

Tilmelding