Kursus Master Dansk 5 ECTS

Kursus 2a: Digitale Værktøjer til Bæredygtigt Byggeri

Kursets formål er, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at benytte digitalt understøttede arbejdsmetoder i forbindelse med implementering af bæredygtighed i byggeriet. Kurset fokuserer på muligheden for at anvende semantisk maskinlæsbare data på tværs af softwareplatforme.

Kurset er en del af modul 2 på Master i Bæredygtigt Byggeri. Kursusoversigten med de øvrige kurser kan ses her.

Læringsmål

 • Forklare principperne i FAIR-data (findability, accessibility, interoperability, and reusability)
 • Skelne mellem proprietære, åbne og standard dataformater, samt kunne forklare forskelen mellem informationer og data.
 • Skelne mellem forskellige metoder til digital informationsdeling.
 • Forklare nødvendigheden af maskinlæsbare data i en automatiseret overførelse.
 • Nævne udvalgte datastandarder for miljøvaredeklarationer (EPD)
 • Nævne karakteristika ved kommercielle, open source eller egenudviklede applikationer.
 • Kunne stille afklarende spørgsmål og stille forslag til digitale koncepter i forhold til bæredygtigt byggeri.
 • Nævne typiske digitale værktøjer til bæredygtigt byggeri i en dansk kontekst.

Kursusindhold

 • Gennemgang af principperne i FAIR-data, og en række eksempler på åbne og standard dataformater, der opfylder principperne.
 • Orientering om metoder til dataoverførsel eller deling, samt en række teknologier til dataindsamling.
 • Principielle forskelle på kommercielle, open source eller egenudviklede applikationer med fokus på dataintegration og opdatering.
 • Eksempler på til datakilder, som offentlige registrer, miljødatabaser og EPD (Environmental Product Declaration)
 • Metoder til at vurdere digitalisering strategier vedrørende bæredygtigt byggeri

Undervisningsform

 • 2-vejs online undervisning
 • Videoer, podcasts etc.
 • Skriftligt og digitalt materiale
 • Projektarbejde med udgangspunkt i cases fra de studerendes arbejdssistuation
 • Vejledning
 • Selvstændig research
 • Kurset er på dansk, men enkelte indslag kan være på engelsk, svensk eller norsk.

Praktisk information

Kurset har en varighed på 6 uger og undervisningen foregår online. Undervisningen foregår hver torsdag, og starter i november.

På kursusmodulerne vil der typisk være ½ dag pr. uge, hvor de studerende deltager i 2-vejs online undervisning. Derudover afsættes 1 dag pr. kursus til deltagelse i online eksamen (projektfremlæggelser). De konkrete dage meldes ud af underviserne på de enkelte kurser.

Hvor det er muligt – dvs. hvis flere studerende bor/arbejder i samme geografiske område – overværer de studerende onlineundervisningen i mindre geografiske studiegrupper, der efter aftale samles hos en af deltagerne.

Projektarbejdet vil ligeledes være online, og de studerende planlægger selv.
Projektgrupperne tilknyttes en eller flere vejledere. Vejledning foregår online efter aftale mellem gruppen og vejlederen.

Udover onlineundervisning og projektarbejde vil der være en del selvstudier, hvor de studerende skal læse/se/høre div. studiemateriale, researche samt arbejde med sin del af projektet.

Adgangskrav

Der stilles samme adgangskrav til kurset, som der gør ved optagelse på Master i Bæredygtigt Byggeri. Dvs. at du skal opfylde følgende adgangskrav

 • have afsluttet en relevant uddannelse på bachelor- eller kandidatniveau, fx som bygningsingeniør, arkitekt eller bygningskonstruktør
 • have min. 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse

Bachelorer eller kandidater med andre uddannelsesretninger kan optages efter konkret vurdering, hvis de opfylder det andet krav.
Det kunne fx være personer, der arbejder i en bygherreorganisation.

Det er desværre ikke muligt at dispensere fra kravet om, at den relevante erhvervserfaring skal ligge efter afsluttet bachelor- eller kandidatuddannelse.

Pris

Prisen for at deltage i kurset er 16.000 kroner.

Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. DTU tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Betalingsbetingelser

Deltagerbetalingen giver ret til at følge undervisning, prøver og eksaminer, der hører til det pågældende kursus. Betalingsfristen fremgår af fakturaen. Du vil automatisk blive tilmeldt kurset når du har betalt fakturaen. Vi forbeholder os retten til at afmelde deltageren ved manglende betaling.

Undervisere

Hvert kursus har en kursusansvarlig fra et af de fire universiteter, samt en gennemgående underviser. Derudover kan der tilknyttes vejledere med særlige kompetencer.

Vi benytter os i vid udstrækning af at invitere gæsteundervisere, som kan være højt kvalificerede specialister fra et universitet eller en virksomhed. Det vil variere fra år til år, hvem vi inviterer.

Kursusansvarlig og gennemgående undervisere:

Gæsteundervisere

  

                

Tilmelding

Sted

Online

Varighed

6 uger

Start November 2024
Pris

16.000,00 kr.

Tilmelding