Kursus Master Dansk 5 ECTS

Kursus 1b: Cirkulært Byggeri

Formålet med dette kursus er at give de studerende de grundlæggende kompetencer, der er nødvendige for at forstå og diskutere principperne en omstilling af byggeriet fra lineær til cirkulær økonomi.

Cirkulær byggeri indebærer brug af færre naturressourcer, længere levetid af bygningerne og genbrug/genanvendelse ved endt levetid, og gennem kurset lærer de studerende at inddrage disse principper i byggesager i praksis.

Der vil være fokus på hvordan vi kan bygge til cirkularitet fremover f.eks. gennem indførelse af materialepas og design for adskillelse. Et andet fokus vil være på den nuværende bygningsmasse med væsentlige emner som transformation, renovering, genbrug af bygningsdele eller genanvendelse af byggematerialer i produktion af nye byggematerialer.

Nødvendigheden af kompetenceudvikling og nyudvikling forskellige steder i værdikæden i byggebranchen vil blive diskuteret, f.eks. selektiv nedrivning, genbrugsplatforme, digitale værktøjer, cirkulære udbud og dokumentation af genbrugelighed. Med udgangspunkt i de studerendes egne cases analyseres og behandles mulighederne for cirkulært byggeri.

Kurset er en del af modul 1 på Master i Bæredygtigt Byggeri. Kursusoversigten med de øvrige kurser kan ses her.

Kursusindhold

 • Teori og praksis for cirkulært byggeri.
 • Nationale og internationale strategier
 • Transformation af byggeri og cirkulær renovering
 • Urban mining. Materialer og bygningsdele til genbruges eller genanvendelse
 • Selektiv nedrivning, genbrugsplatforme, værdikæder
 • Design for adskillelse, materiale og bygningspas.
 • Det tekniske fælleseje og cirkulært byggeri (muligheder og udfordringer)
 • Kontekstbestemte muligheder for cirkularitet
 • Inspiration fra praktiske eksempler på cirkulære tiltag

Sideløbende arbejder de studerende i mindre grupper med potentialet for cirkulært byggeri i et konkret projekt, udvalgt blandt foreslåede cases fra de studerendes egen virksomhed. Der ydes vejledning til grupperne.

Praktisk information

Kurset har en varighed på 6 uger og undervisningen foregår online. Undervisningen foregår hver torsdag i 6 uger, og starter i oktober.

På kursusmodulerne vil der typisk være ½ dag pr. uge, hvor de studerende deltager i 2-vejs online undervisning. Derudover afsættes 1 dag pr. kursus til deltagelse i online eksamen (projektfremlæggelser).

Hvor det er muligt – dvs. hvis flere studerende bor/arbejder i samme geografiske område – overværer de studerende onlineundervisningen i mindre geografiske studiegrupper, der efter aftale samles hos en af deltagerne.

Projektarbejdet vil ligeledes være online, og de studerende planlægger selv.
Projektgrupperne tilknyttes en eller flere vejledere. Vejledning foregår online efter aftale mellem gruppen og vejlederen.

Udover onlineundervisning og projektarbejde vil der være en del selvstudier, hvor de studerende skal læse/se/høre div. studiemateriale, researche samt arbejde med sin del af projektet.

Adgangskrav

Der stilles samme adgangskrav til kurset, som der gør ved optagelse på Master i Bæredygtigt Byggeri. Dvs. at du skal opfylde følgende adgangskrav

 • have afsluttet en relevant uddannelse på bachelor- eller kandidatniveau, fx som bygningsingeniør, arkitekt eller bygningskonstruktør
 • have min. 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse

Bachelorer eller kandidater med andre uddannelsesretninger kan optages efter konkret vurdering, hvis de opfylder det andet krav.
Det kunne fx være personer, der arbejder i en bygherreorganisation.

Det er desværre ikke muligt at dispensere fra kravet om, at den relevante erhvervserfaring skal ligge efter afsluttet bachelor- eller kandidatuddannelse.

Pris

Prisen for at deltage i kurset er 16.000 kroner.

Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. DTU tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Betalingsbetingelser

Deltagerbetalingen giver ret til at følge undervisning, prøver og eksaminer, der hører til det pågældende kursus. Betalingsfristen fremgår af fakturaen. Du vil automatisk blive tilmeldt kurset når du har betalt fakturaen. Vi forbeholder os retten til at afmelde deltageren ved manglende betaling.

Undervisere

Kursusansvarlig, gennemgående underviser og vejleder

Undervisning og vejledning

Gæsteundervisere

Tilmelding

Sted

Online

Varighed

6 uger

Start Oktober 2024
Pris

16.000,00 kr.

Tilmelding