Enkeltfag 10 ECTS

Miljøfagprojekt

Overordnede kursusmål

At identificere og anvende forskningsbaserede tekniske løsninger, at tilpasse og styre miljøtekniske systemer eller miljøtekniske processer, baseret på den viden som har opnået ved 4. semester.
Ved kursets afslutning kan den studerende
1) identificere, definere og formulere en miljøteknisk problemstilling
2) udføre projektarbejde, samarbejde og udnytte og give sparring fra/til medstuderende og fra faglige vejledere
3) udføre fagrelevant informationssøgning, og forholde sig kritisk til egne resultater og litteratur
4) formidle formål og resultater skriftligt, grafisk og mundtligt samt deltage i en faglig diskussion

See course description in English

Læringsmål

 • Arbejde systematisk og videnskabeligt indenfor det valgte fagområde
 • Gennemføre et gruppearbejde under tidspres og logistiske begrænsninger
 • Forberede, lede og følge op på en vejledningssituation med et stort udbytte for projektet
 • Opstille egne læringsmål for projektforløbet
 • Udføre en tilbundsgående litteratur- og videnssøgning
 • Udføre en kritisk sammenstilling af eksisterende viden på et højt fagligt niveau
 • Præsentere viden i et præcist sprog både mundtligt og skriftligt
 • Producere figurer og tabeller der klart viser data og ønskede pointer
 • Producere en rapport der præcist og koncist gør rede for resultater og diskutere disse
 • Fremstille og præsentere et spændende foredrag med klare figurer og pointer
 • Debattere og analysere andres projekter i en forsamling

Kursusindhold

Projektets indhold skal være relevant for miljøområdet i bred forstand og vælges af studerende og vejledere i fællesskab. De studerende kan søge efter projektideer i DTU’s projekt- og praktikdatabase, forskningsdatabasen ved Orbit, eller de studerende kan også selv foreslå projekter og finde vejledere. Hvis vejlederen ikke er fra DTU Miljø, skal emnet godkendes af kursuskoordinatoren. Når der er aftalt et emne med vejleder, melder gruppen sig til kursuskoordinatoren, og fortæller hvem der er vejledere så der kan oprettes en undergruppe på CampusNet under kursusnummeret.

Udover selve projektarbejdet indgår:
en ½ dag med opstart, introduktion samt sikkerhed i lab
en ½ dag med litteratursøgning med udgangspunkt i nogle af projekterne
en ½ dag hvor grupperne fortæller resten af holdet om hvad de skal arbejde med – og fremlægger en projektformulering
en ½ dag hvor der arbejdes med fremstilling af figurer og præcis tekst baseret på de igangværende projekter, peer-to-peer review
en ½ dag hvor grupperne fortæller resten af holdet om de har opnået – og fremviser en illustration

Anbefalede forudsætninger

Mindst 4 af de teknologiske linjefag skal være bestået

Undervisningsform

Fagprojektet gennemføres som et tværfagligt projekt der indøver selvstændighed i opsøgning, bearbejdning og vurdering af informationer i relevant forskningsmiljø. Gruppearbejde på 2-4 studerende, helst baseret på data gruppen selv har samlet i felten, i laboratoriet, interviews, via modellering eller på anden vis, f eks eksisterende litteratur. Rapportskrivning, litteratursøgning mv., vejledning. Fællesmøder hvor grupperne fremlægger for hinanden og diskuterer.

Fakultet

Bemærkninger

Kurset er kun for studerende på bacheloruddannelsen i Vand, bioressourcer og miljømanagement, på 4. semester. Kun efter særlig aftale på 3. eller 5. semester.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Sustain

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 12203
Kursustype Bachelor
Pris

15.000,00 kr.

Tilmelding