Enkeltfag 5 ECTS

Klimaændringer – effekter, imødegåelse og tilpasning

Overordnede kursusmål

Det er ”ekstremt sandsynligt”, at menneskelig påvirkning har været den dominerende årsag til den globale opvarmning i de seneste 50 år. Det konkluderer den nyeste hovedrapport fra det internationale klimapanel (IPCC) med endnu større sikkerhed end de tidligere rapporter. I de seneste årtier har ændringer i klimaet påvirket naturlige og menneskeskabte systemer på alle kontinenter og på tværs af oceaner. Det er ændringer som opvarmning af atmosfæren og havene, ændringer i det globale vandkredsløb, mindre mængder is og sne, stigning i verdenshavenes gennemsnitsniveau samt flere ekstreme vejrfænomener som fx tørke og voldsomme regnvejr. Vi kan til en vis grad imødegå og tilpasse os klimaændringerne.

Dette kursus giver en bred introduktion til klimaændringer. Den første del af kurset omhandler de fysiske mekanismer bag klimaændringer, dvs. klimasystemet og dets respons ved udledning af drivhusgasser. Her præsenteres vigtige koncepter som radiative forcing, feedback mekanismer samt kulstofkredsløbet. De nyeste drivhusgasopgørelser præsenteres og koblingen via klimamodeller til fremtidens klima gennemgås. Den anden del af kurset forklarer UNs rolle i forhold til menneskeskabte klimaændringer og præsenterer deres vigtigste værktøjer, dvs. traktater, protokoller og COP / CMP-møder. Den sidste del af kurset omhandler påvirkninger på mennesker og miljø som følge af klimaændringer og muligheder for at imødegå og tilpasse sig klimaændringer. Fokus vil være på Danmark særligt på effekter på naturlige og menneskeskabte systemer herunder sundhed, økosystemer, infrastuktur, mm.

See course description in English

Læringsmål

  • Redegøre for atmosfærens opbygning, jordens energibalance og den naturlige drivhuseffekt
  • Redegøre for kulstofs kredsløb og kende til de væsentligste strømme, puljer og dræn samt menneskets påvirkning af disse
  • Redegøre for de vigtigste drivhusgasser, deres styrke (herunder radiative forcing og drivhusgas potentialer) og akkumulering i atmosfæren samt og deres rolle i ændringen af klimaet
  • Redegøre for de vigtigste kilder til udledning af drivhusgasser samt metoder til opgørelse af emissionerne
  • Redegøre for hvordan fremskrivning af klimaet foretages på baggrund af opstillede emissionsscenarier
  • Kende til klimamodeller, deres anvendelser og begrænsninger
  • Beskrive hvilke metoder, der kan anvendes til at reducere udledningerne og redegøre for udfordringerne med at opstille og nå mål for reduktionernes størrelse
  • Forklare UNs rolle i forhold til menneskeskabte klimaændringer og deres vigtigste værktøjer, dvs. traktater, protokoller og COP / CMP-møder
  • Redegøre for de vigtigste effekter som følge af kilmaændringer på global og dansk skala
  • Redegøre for hvordan klimaeffekter kan imødegås igennem forskellige strategier for klimatilpasning med fokus på især danske forhold.

Kursusindhold

Kursusindholdet består af forelæsninger og øvelser, der understøtter kursusmål og belyser klimaændringers mekanismer, effekter, muligheder for imødegåelse og tilpasning.

Undervisningsform

Forelæsninger, opgave/diskussionsgrupper, projektarbejde med forskellige cases, gæsteforelæsninger

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Sustain

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 12205
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tirs 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding