Enkeltfag 5 ECTS

Feltundersøgelser af forurenede grunde

Overordnede kursusmål

Det overordnede formål med kurset er at den studerende opnår praktisk erfaring med planlægning af forureningsundersøgelser, prøvetagning og analyse af jord-, vand og luftprøver med henblik på at kunne udføre en vurdering af forureningsudbredelse og risiko på forurenede lokaliteter.

See course description in English

Læringsmål

  • Planlægge en feltundersøgelse af en given lokalitet med henblik på kortlægning af forureningsudbredelse herunder bestemmelse af relevante forureningskomponenter/geokemiske parametre, prøvetagningsstrategi og omfang
  • Lave en geologisk beskrivelse af en forurenet lokalitet samt en vurdering af de hydrogeologiske forhold
  • Gennemføre en feltundersøgelse herunder foretage korrekt prøvetagning og delvis analyse af vand-, jord og luftprøver
  • Evaluere variation og usikkerhed på data indsamlet på baggrund af feltundersøgelser
  • Foretage en vurdering af forureningsudbredelse og risiko på en specifik forurenet lokalitet
  • Foretage fluxbaseret vurdering af forureningsrisiko
  • Foretage en vurdering af potentielle teknologier til afværge eller oprensning af en specifik forurenet lokalitet
  • Skrive en velstruktureret teknisk rapport, inklusive relevante kortoptegnelser over udførsel af feltundersøgelser samt forureningsudbredelse

Kursusindhold

På kurset planlægges og gennemføres feltundersøgelser af to forurenede lokaliteter i løbet af tre-ugersperioden. Der gives forelæsninger om undersøgelsestekniker og inviterede rådgivende ingeniører introducerer lokaliteterne og hidtidige undersøgelser. Feltundersøgelserne indbefatter en indledende planlægningsfase, hvor der udarbejdes en prøvetagningsstrategi. Herefter gennemføres prøvetagning og analyse af jord, vand og luft. På baggrund af de indsamlede resultater laves en vurdering af forureningsforholdene og risikoen samt overvejes potentielle afværgeteknologier. Arbejdet fremlægges mundtligt og afrapporteres i to rapporter. Deltagelse i de i alt 5 dages feltundersøgelser, samt mundtlig præsentation er obligatorisk.

Anbefalede forudsætninger

12330, Forurenede grunde

Undervisningsform

Forelæsninger, planlægning og gennemførsel af feltundersøgelser, prøvetagning og dataanalyse, projektarbejde i grupper, mundtlig fremlæggelse og aflevering af rapporter

Fakultet

Bemærkninger

Kurset henvender sig til studerende som efter endt uddannelse ønsker at arbejde med jord- og grundvandsforurening samt afværge som rådgivende ingeniører eller ved myndigheder og/eller som forbereder sig til at lave eksamensprojekt vedrørende jord- og grundvandsforurening.

Pladsbegrænsning

Minimum 12, Maksimum: 25.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

3 uger

Institut

Sustain

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 12331
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 23
Semester slut Uge 26
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding