Enkeltfag 10 ECTS

Katalyse og bæredygtig kemi

Overordnede kursusmål

Et tværfagligt kursus som giver fundamental indsigt i virkemåden af hovedtyper af katalysatorer, samt indblik i grundlæggende principper og reaktionstekniske metoder som kan anvendes til at opnå ressourceeffektive og bæredygtige kemiske reaktioner.
Det tilstræbes, at den studerende bliver i stand til at fremstille forskellige hovedtyper af katalysatorer, karakterisere deres struktur på nanometer-skala, samt teste deres katalytiske aktivitet og derved opnå indblik i sammenhængen melllem strukturelle egenskaber og katalytisk aktivitet. Endvidere forventes det, at den studerende efter at have gennemført kurset kan vurdere bæredygtigheden af katalyserede processer.

See course description in English

Læringsmål

  • beskrive de vigtigste industrielle katalytiske processer og katalysatorer,
  • beskrive principper og metoder som knytter sig til grøn og bæredygtig kemi, samt anvende disse til at vurdere bæredygtigheden af industrielt katalyserede processer
  • beskrive katalytiske processer på nano-, meso- og makroniveau
  • opskrive en katalytisk reaktion i en mulig reaktionsmekanisme og forklare de elektroniske og steriske effekter som har indflydelse på reaktionsforløbet
  • fremstille udvalgte heterogene og homogene katalysatorer til røggasrensning og kemikalieproduktion
  • afprøve udvalgte heterogene og homogene katalysatorer og afgøre om deres opførsel kan tilskrives intrinsiske egenskaber ved katalysatoren
  • udvælge mulige fysisk-kemiske teknikker til at karakterisere heterogene og homogene katalysatorer og bruge disse til at afgøre deres struktur og virkemåde
  • selvstændigt opsøge viden om katalyse og katalysatorer, samt formidle denne i en mundtlig præsentation
  • arbejde i en gruppe og individuelt præsentere et projektarbejde, hvor praktiske og teoretiske elementer i kurset illustreres

Kursusindhold

Kurset består af forelæsninger, gruppearbejde og eksperimentielle projekter, som tilsammen dækker en bred vifte af emner: Introduktion til hovedtype katalysatorer, fremstillingsmetoder, reaktionskinetik, procesteknik, karakteriseringsteknikker samt struktur og reaktivitet af modelkatalysatorer og industrielle katalysator. Desuden behandles en række principper og metoder som knytter sig til grøn og bæredygtig kemi med henblik på at opnå miljøvenlig energi- og kemikalieproduktion, herunder: Flerfase katalyse, livs-cyklus evaluering og alternative reaktionsmedier.
Kursets praktiske projekter vil til dels indgå som en del af den forskning, der udføres ved Kemisk Institut, og der vil i forbindelse hermed blive lagt vægt på selvstændig søgning af den relevante litteratur.

Anbefalede forudsætninger

Faglig viden svarende til teknologiske liniefag for Bachelor i Kemi og Teknologi
28241 Reaktionskinetik og katalyse eller 26124 Koordinationskemi

Undervisningsform

Forelæsninger, gruppearbejde, laboratoriearbejde og udarbejdelse af poster/rapport. I kurset indgår projektforløb, hvor man skal arbejde selvstændigt med syntese, karakterisering og test af katalysatorer til kemikaliefremstilling og røggasrensning. Projekterne afsluttes med afrapportering af resultater.

Pladsbegrænsning

Minimum 10, Maksimum: 40.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Kemi

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 26510
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Pris

15.000,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding