Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Videregående dynamik og svingninger

Overordnede kursusmål

At sætte deltagerne i stand til at vurdere, formulere, klassificere og løse forskelligartede mekaniske svingnings- og stabilitetsproblemer – herunder anvende avancerede og aktuelle metoder, følge og vurdere relevant teknisk-videnskabelig litteratur, samt kommunikere med specialister på området.

See course description in English

Læringsmål

  • Identificere kilder til inerti, stivhed, energi-dissipation, ydre belastning, ikke-linearitet og instabilitet for konkrete mekaniske systemer.
  • Benytte Newton’s love og Hamilton’s princip til bestemmelse af bevægelsesligninger for lineære og ikke-lineære mekaniske systemer med endeligt eller uendeligt mange frihedsgrader.
  • Identificere potentielle dynamiske fænomener for konkrete mekaniske systemer.
  • Opstille og løse egenværdiproblemer til bestemmelse af egenfrekvenser og egensvingningsformer for lineariserede mekaniske systemer med endeligt eller uendeligt mange frihedsgrader.
  • Benytte teoretisk modalanalyse til approksimation / diskretisering af bevægelsesligninger for lineære og ikke-lineære mekaniske systemer med endeligt eller uendeligt mange frihedsgrader.
  • Benytte perturbationsmetoder til analyse af svagt ikke-lineære systemer med få frihedsgrader.
  • Benytte simpel bifurkationsanalyse for systemer med én frihedsgrad.
  • Benytte computer-programmer til simulering og analyse af ikke-lineære dynamiske systemer, herunder løsning af ikke-lineære ordinære differentialligninger, frekvensspektre, faseplans-diagrammer, Poincaré-afbildninger og Lyapunov-eksponenter.
  • Give praktisk anvendelige vurderinger af frekvensrespons-, faseplans- og bifurkations-diagrammer.
  • Udfærdige skriftlige opgaveløsninger og rapporter som er strukturerede, fyldestgørende, kortfattede, klare, kritisk vurderende / konkluderende, og i øvrigt i overensstemmelse med god skik for skriftlig fremstilling indenfor fagområdet.

Kursusindhold

Stabilitetsanalyse af statiske og dynamiske ligevægtstilstande for mekaniske systemer. Generel egenværditeori for mekanikkens svingnings- og stabilitetsproblemer. Diskretisering af kontinuerte systemer. Instationære systemer. Parametriske systemer. Mekaniske ikke-lineariteter, ikke-lineære svingninger og fænomener (f.eks. super- og subharmonisk resonans, intern resonans, modal interaktion, mætning, amplitude-spring, multi-løsninger). Postkritisk analyse: perturbationsmetoder og bifurkationsteori. Numerisk simulering. Modelreduktion. Vibro-stød. Kaos-teori for mekaniske systemer. Effekter af højfrekvent excitation. Kontinueringsmetoder. Computersimulering. Teknisk videnskabelig rapportering.

Anbefalede forudsætninger

41560/41214/41514/62643/41237/41564, / kursus i grundlæggende svingningslære. Erfaring med MATLAB/Maple-programmering.

Undervisningsform

Forelæsninger, demonstrationer, opgaveregning, øvelser, projektarbejde

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 41522
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage man 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding