Enkeltfag 5 ECTS

Kemisk fødevareanalyse II

Overordnede kursusmål

Kurset har til formål at give deltagerne en bredere forståelse af den fødevarerelateret analytiske kemi. Kurset bygger på kendskab fra Kemisk analyse I og fokuserer på kvalitative og kvantitative analytiske teknikker baseret på avanceret kromatografi. Kvalitetssikring principper for analytiske data med tilhørende statistik er inkluderet for at understøtte den fortsatte udvikling af evnen til kritisk data vurdering.

See course description in English

Læringsmål

  • Udvælge og forklare principperne bag de mest almindelige prøveforberedelses metoder til kemisk analyse
  • Forklar kromatografiske separations principper til kemisk fødevare analyse
  • Vurdere fordele og ulemper ved brug af GC, LC, ICP herunder MS, UV, FLD og lignende detektionsprincipper
  • Opsummere principper og væsentlige instrumentelle dele for GC, LC og MS-instrumenter
  • Anvende kvantitative analytiske principper og vurdere relevante kalibreringsudfordringer på en kemisk fødevareanalyse
  • Planlægge, udføre og afrapportere eksperimentel design for en given kemisk fødevareanalyse
  • Vurdere analyseresultater med relevante statistiske værktøjer ud fra et kvalitets sikrings perspektiv
  • Præsentere en opsummering af en analytiske problemstilling med relevant teori og korrekt terminologi

Kursusindhold

Mange vigtige beslutninger i fødevareindustrien, træffes på baggrund af analytiske data, både når det gælder kvalitet, sikkerhed og sundhed. Analytiske data kan indeholde information om forureninger i fødevarer, procesovervågning, næringsstof deklarationer eller kvalitet af medicin. Dette kursus vil igennem forelæsninger og gruppearbejde med cases introducere analytiske termer, der gør den studerende i stand til at forstå analysemetoder og anvende data der produceres. Emner som prøveforberedelse, kvantitativ og kvalitativ kemisk analyse samt kvalitetssikring af data gennemgås. Ekstraktionsmetoder, væske- og gas kromatografi koblet med forskellige detektions principper vil blive gennemgået med henblik på at den studerende skal kunne vurdere anvendeligheden af disse principper. Fokus rettes mod avanceret teknikker som masse spektrometri og principper anvendt i fødevareindustrien.
De studerende skal i arbejdet med forskellige opgaver og i fremlæggelser kort kunne præcisere og konkludere på et analytiske problem. Forelæsningerne suppleres med opgaveregninger der lægger vægt på databehandling via eksempler og understøttende diskussioner. Statistisk databehandling og vurdering af usikkerheder er inkluderet.

Anbefalede forudsætninger

02323, 02323 Statistik, senest samtidig

Undervisningsform

Forelæsninger, grupperegninger, enkelte praktiske laboratorie analyser, skriftelig afrapportering og mundtlig fremlæggelse i grupper

Fakultet

Bemærkninger

Der forsøges indlagt mindst en og helst to praktisk øvelsesdage

Pladsbegrænsning

Minimum 10, Maksimum: 40.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Fødevareinstituttet

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 23937
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage man 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding