Enkeltfag 5 ECTS

Epidemiologi – en introduktion

Overordnede kursusmål

Epidemiologi er læren om forekomst og spredning af sygdomme og andre helbredsforhold i populationer; såvel dyr som mennesker. Epidemiologiske undersøgelser forsøger at afdække årsagssammenhænge ved at identificere faktorer, der påvirker forekomst og spredning af sygdomme med det primære formål at forebygge eller kontrollere sygdomme på populationsniveau. Epidemiologi har mange fællestræk med biostatistik og den kvantitative epidemiologi anvender statistiske metoder til at undersøge og påvise sammenhænge.

På dette kursus bliver de studerende introduceret til disciplinen epidemiologi, herunder definition og forklaring af epidemiologiske begreber, studiedesign, og associationsmål, og der foretages en gennemgang af de hyppigst anvendte analytiske metoder. Det overordnede kursusmål er, at de studerende tilegner sig epidemiologiske færdigheder i et omfang, så de kan forstå, forklare, fortolke og kritisere videnskabelige epidemiologiske undersøgelser, fra valg af studiedesign til omsætning af resultaterne til initiativer mhp. forebyggelse og/eller kontrol. De færdigheder som de studerende tilegner sig kan også være forudsætninger for andre mere avancerede kurser, hvor epidemiologisk indsigt er essentiel for analyse og tolkning af resultater, fx ved analyse af komplekse eller sammensatte datasæt, herunder “Big Data” og registerdata.

See course description in English

Læringsmål

  • Beregne og præsentere sygdomsfrekvenser i populationer ved brug af epidemiologisk termer og metoder
  • Redegøre for sammenhængen mellem sygdom, årsag og risikofaktorer
  • Redegøre for typer af studiedesigns og deres relation til forskellige associationsmål
  • Opstille hypoteser og vælge studiedesign, der kan teste disse
  • Beregne stikprøvestørrelser og styrke
  • Demonstrere forståelse for betydningen af fejlkilder i epidemiologiske studier og redegøre for, hvordan man kan kontrollere disse
  • Estimere associationsmål vha. univariate eller multivariate, lineære eller logistiske regressionsanalyser
  • Præsentere, fortolke og diskutere frekvens- og associationsmål
  • Foreslå strategier for forebyggelse og/eller kontrol baseret på resultaterne af epidemiologiske case studier
  • Fortolke, præsentere og diskutere resultater fra epidemiologiske studier

Kursusindhold

Epidemiologiske begreber og principper, og sammenhængen til andre discipliner. Deskriptiv vs. analytisk epidemiologi. Beskrivelse af sygdomsforekomst i populationer. Typer af sygdomsdeterminanter og sygdomsmønstre. Smittespredning og smitteveje af infektionssygdomme. Opstilling af hypoteser og valg af studiedesign med hovedvægt på observationsstudier. Klassifikation og håndtering af data. Prøveudtagning, stikprøvestørrelser og styrkeberegning. Associationsmål og test af hypoteser. Kontrol af fejlkilder i henholdsvis design- og analysefase, herunder kontrol for confounding og identifikation interaktionsfaktorer. Univariate og multivariate regressionanalyser. Komparativ epidemiologi. Strategier til henholdsvis forebyggelse, kontrol, og udryddelse af sygdomme.

Anbefalede forudsætninger

Grundlæggende statistiske færdigheder/viden, såsom forståelse af sandsynlighed og tolkning af resultater af statistiske tests.

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser, gruppearbejde

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Fødevareinstituttet

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 23256
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tirs 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding