Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Grundkursus i Byplanlægning

Overordnede kursusmål

At give de studerende et grundlæggende kendskab til de planlægningsmetoder, der er relevante ved planlægning af byer, bebyggelser og infrastruktur. De studerende skal lære, at vurdere problemer og identificere hensigtsmæssige fysiske og rumlige løsninger i forhold til et konkret lokalområde.

See course description in English

Læringsmål

 • Redegøre for byplanlægningens aktuelle og historiske udvikling og drivkræfterne bag
 • Redegøre for stationsnærhedsprincippet samt den kollektive trafiks rolle i en byplan
 • Beregne bebyggelsesprocenten og bebyggelsestæthed
 • Redegøre for det danske plansystem
 • Analysere en vilkårlig lokalitet mht. fysiske rammer, landskab, befolkning, aktiviteter og funktioner
 • Analysere trafikale problemstillinger i relation til byplanlægning, herunder Transit Orienteret Byplanlægning (TOB)
 • Lave fortætningsstrategier der bygger på en afvejning af tæthed og bykvalitet
 • Inkludere beslutningstagere såvel som interessenter og borgere i beslutningsprocessen
 • Genkende forskellige tidsperioders byggeri og karakteristika mht. tæthed, friarealer, orientering og materialevalg
 • Adressere og redegøre for byplanmæssige udfordringer, både i forhold til bymæssige og landskabsmæssige problemstillinger
 • Opnå kendskab til skitsering og ideudvikling i relation til byplanlægning
 • Skrive en rapport med logisk struktur, der giver et fyldestgørende byplanmæssigt svar

Kursusindhold

Det gennemgående tema er samspillet mellem by, beboere, infrastruktur og transport. I projektarbejdet tager man fat i konkrete områder i hovedstadsregionen. I projektarbejdet vurderes muligheder for en hensigtsmæssig byudvikling det givne sted, de trafikale konsekvenser lokalt og regionalt, design af byplan løsninger. Områderne vil typisk rumme en række konflikter, for eksempel inddragelse af grønne områder ved fortætning.

Undervisningsform

Projektarbejde i grupper understøttet af forelæsninger, seminarer, ekskursioner og feltarbejde

Fakultet

Bemærkninger

Faggruppe: Produktion, transport og planlægning
Bygningsdesign: 2. semester
Mobilitet, Transport og Logistik: 2. semester
Byggeri og Infrastruktur: Valgfag
Arktisk Byggeri og Infrastruktur: Valgfag

Kurset undervises af lektor Victor Andrade

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

3 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Ballerup Campus

Kursus ID 62324
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 23
Semester slut Uge 26
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding