Diplom Dansk 15 ECTS

Afgangsprojekt for IT-Diplomuddannelsen

Afgangsprojektet afslutter IT-Diplomuddannelsen. Afgangsprojektet tæller 15 ECTS, og består af 2 undervisningsdage, en skriftlig projektrapport, samt et mundtligt forsvar af denne. 

Forudsætningen for at gå til eksamen i afgangsprojektet er, at uddannelsens moduler svarende til 45 ECTS er bestået.

Formål

Gennem arbejdet på afgangsprojektet specialiserer den studerende sig inden for et mere eller mindre snævert fagområde med IT som det centrale omdrejningspunkt. Ønskes retningsbetegnelse afgrænses fagområdet i henhold til krav herfor.

NB!
Kursussproget vil være engelsk, men det meste af undervisningsmaterialet er på dansk. Eksamensrapporten kan skrives på dansk eller engelsk.
The course language will be English, but most of the teaching material is in Danish. The exam report can be written in Danish or English

Praktisk information

Afgangsprojektet sættes i gang med to undervisningsaftener, hvor der introduceres til brugen af metode og teori i større skriftlige projekter.

Undervisning: To undervisningsdage fra kl. 17.00-20.30. Herefter individuel vejledning. Projektaftalen vil være tilgængelig på Inside til download ved din første undervisningsgang.

Indsendelse af projektaftalen træder ikke i stedet for din tilmelding.

Eksamen: Afgangsprojektet skal afleveres på dagen for aflevering senest, kl. 23.59. Afgangsprojektet afleveres elektronisk via DTU Inside. Eksamensdatoer kommer senere.

Afgangsprojektet afslutter uddannelsen, der skal gennemføres inden for 6 år, jf. Bek. nr. 933 af 13/06/2022.

(Der tages forbehold for ændringer)

Indhold

Projektmetodeundervisningen omhandler følgende temaer:

 • Introduktion til projektmetode og afgangsprojekt
 • Indledende beskrivelse af problemstilling, projektets faser
 • Formål, afgrænsning, problemformulering, valg af teorier og modeller

Eksamen

Eksamensform: Afgangsprojektet kan udarbejdes individuelt eller i grupper af 2-3 studerende. 

Projektets omfang: Max. 50 normalsider, ekskl. forside, indholdsfortegnelse og bilag (kan udvides progressivt med max. 20 sider pr. studerende).

Bedømmelse: Ekstern censur efter 7-trinsskalaen. Bedømmelsens resultat er en helhedsvurdering af afgangsprojektet og det mundtlige forsvar, og vil altid være individuel.

Dato for aflevering og eksamen: Oplyses på CampusNet.

Læringsmål

Viden og forståelse
 • Skal have viden og forståelse af korrekt fagterminologi
 • Skal kunne redegøre for formål og anvendelse af modeller og begreber gennemgået i de valgte dele af uddannelsen
 • Skal kunne reflektere over uddannelsens teorier og modeller i relation til praksis
 • Skal kunne vurdere tidskritiske og sikkerhedsmæssige problemer i projektets system
 • Skal kunne vurdere systemets kommunikationsbehov og analysere det nødvendige valg af teknisk løsning
 • Skal have kendskab til de væsentligste videnskabsteorier og metoder
 • Skal selvstændigt kunne diskutere og perspektivere systemet beskrevet i rapporten og inddrage konklusioner i forhold til hele uddannelsens fagområder
Færdigheder
 • Skal gennem de nødvendige diagrammer kunne dokumentere et systems opbygning
 • Skal kunne vælge teorier og modeller, der understøtter moderne systemudvikling
 • Skal kunne skabe et værdiskabende system
 • Skal kunne diskutere og vurdere alternative systemopbygninger
 • Skal kunne teste et system og udfærdige en testrapport
 • Skal kunne udarbejde en professionel rapport ud fra den valgte problemstilling
Kompetencer
 • Skal gennem nødvendige diagrammer kunne dokumentere et systems opbygning
 • Skal kunne skabe et værdiskabende system 
 • Skal kunne diskutere og vurdere alternative systemopbygninger
 • Skal kunne vurdere og diskutere et systems opbygning
 • Skal kunne teste et system og udfærdige en testrapport
 • Skal kunne udarbejde en professionel rapport ud fra den valgte problemstilling

Generelt om priserne

Uddannelserne og de enkelte kursusmoduler udbydes under Lov om Åben Uddannelse, og er godkendt af Undervisningsministeriet.

Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen. DTU tager forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen.

Prisen fastsættes ud fra bl.a.:

 • Lektionslængde
 • Undervisningsministeriets tilskudstakst
 • Særlige forhold, som fx brug af it-udstyr etc.

BEMÆRK: Der er særlige prisregler, hvis man er arbejdsledig, og jobcenter eller kommune betaler for deltagelsen. Læs mere om dette i punktet nedenfor.

Hvis man har deltaget i et forudgående modul:

Betalingen for modulet giver ret til at deltage i den tilhørende, efterfølgende eksamen uden yderligere betaling. Hvis man ikke består eksamen første gang, har man ret til, uden merbetaling, at deltage i den tilsvarende eksamen i det efterfølgende semester.

Hvis man ikke har deltaget i et forudgående modul:

Det er muligt at tilmelde sig en eksamen uden at have deltaget eller betalt for den prøveforberedende undervisning/modul.

Deltagelse i eksamen koster i dette tilfælde pr. eksamensforsøg:

 • Moduler på 5 ECTS point: 3.500 kr.
 • Moduler på 10 ECTS point: 5.000 kr.

For deltagelse i afgangsprojekter er prisen pr eksamensforsøg 5.000 kr.

Hvis man ikke består eksamen og ønsker at gå op endnu en gang det kommende semester, betales fuld pris for deltagelse igen.

Litteratur

Hvis modulet udbydes, finder du tilknyttet litteratur til det aktuelle semester her.

Tilmelding

Varighed

2 onsdage, kl. 17.00-20.30

Sted

DTU Ballerup Campus

Pris

14.500,00 kr.

Tilmelding