Enkeltfag 5 ECTS

Risikovurdering i kemisk og biokemisk industri

Overordnede kursusmål

At indlære metoder og værktøjer, som er nyttige ved udfærdigelse af en sikkerhedsrapport, som krævet af Seveso III Direktivet vedrørende kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (Risikobekendtgørelsen), som findes i farmaceutiske, biokemiske, kemiske og petrokemiske industrier.

See course description in English

Læringsmål

 • Definere begreberne fare, risiko, risikovurdering og risikoledelse som de relaterer til den kemiske og biokemiske industri
 • Identificere hovedtrin involveret i risikovurdering af kemiske og biokemiske anlæg
 • Identificere lovmæssige forhold i USA og Europe relateret til proces sikkerhed samt væsentlige internationale standarder.
 • Beskrive hvorledes forskellige grupper opfatter risici relateret til kemiske og biokemiske anlæg.
 • Udlægge et procesanlæg der respekterer sikkerheds krav, som defineret enten af firma eller forsikrings selskabers retninglinier. Resultaterne evalueres udfra Dow´s F&EI beregninger.
 • Gennemføre udslips beregninger baseret på Dows “Chemical Exposure Index Guide”.
 • Benytte HAZOP til fare identifikation i et kemisk eller biokemisk procesanlæg.
 • Udføre kvantitativ risikovurdering af kemiske eller biokemiske procesanlæg for simple scenarier ved anvendelse af begivenheds- og fejltræ analyse.
 • Skrive sektioner af en sikkerhedsrapport som lovmæssigt påkrævet i Europa.
 • Identificere nøgle elementer i et sikkerhedsledelses system. Samt vurdere hvorledes dette kan integreres med andre firma ledelses systemer.
 • Perform consequence analysis including source modeling, dispersion modeling, fire and explosion modelling and effects modeling

Kursusindhold

Kurset består af 3 dele. Del et drejer sig om planlægning af landområders brug inklusive kriterier for valg af placering af et nyt anlæg og mulige påvirkninger fra dette på naboer samt metoder til udlægning af anlæg således at risici ved uventede hændelser minimeres.
Ved slutningen af første del vil du være i stand til at udvælge et område til opførsel af et nyt anlæg baseret på et antal kvalitative kriterier, og placere udstyret på området, samt estimere eventuelle påvirkninger af naboer.

Del to omhandler metoder og værktøjer til identifikation risici og risiko vurdering, som brainstorming, HAZOP, ETA, FTA, QRA og consequence analysis. Disse værktøjer bliver øvet individuelt og i grupper efter behov.
Ved slutningen af del to vil du kunne deltage i en kortlægning af mulige risici, konstruere simple begivenheds- og fejltræer og kvantificere disse. Du vil også kunne udføre en simplificeret QRA og beregne forskellige mål for påvirkning af samfund og individer.

Del tre omhandler de systemer og den træning, der er nødvendig for at kunne være forberedt på at imødegå uforventede begivenheder og kunne mindske deres konsekvenser for anlæg og omivelser. Dette vil også inkludere en diskussion af management af sikkerheds kritiske anlæg.
Ved slutningen af denne del vil du kunne specificere elementer i et sikkerhedsledelsessystem og planlægge samt deltage i en mindre skrivebordsøvelse omkring beredskabet.

Anbefalede forudsætninger

28120/28020/28121

Undervisningsform

Forelæsninger med indbyggede øvelser, og gruppeøvelser én eftermiddag om ugen.

Bemærkninger

Kurset introducerer basale koncepter og metoder til risikovurdering og sikring af processer i den kemiske industri. De metoder der bliver præsenteret hjælper til identifiktion og kvanfificering af risici ved operation af kemiske procesanlæg. På den baggrund kan man tage skridt til at reducere risici til acceptabelt niveau.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Kemiteknik

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 28852
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tirs 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding