Enkeltfag 5 ECTS

Spektroskopi af organiske stoffer

Overordnede kursusmål

At give deltagerne færdighed i brug af NMR-, IR-, og UV-spektroskopi samt massespektrometri til strukturopklaring og analyse af reaktionsforløb indenfor organisk kemi og beslægtede fag.

See course description in English

Læringsmål

 • Demonstrere kendskab til principperne bag de analytiske teknikker massespektrometri samt IR-, NMR- og UV-spektroskopi.
 • Kombinere og vurdere spektroskopisk data fra ovenstående teknikker med henblik på at strukturopklare en given organisk forbindelse.
 • Beregne dobbeltbindingsækvivalenter ud fra bruttoformlen og bruge informationen i strukturbestemmelse.
 • Demonstrere kendskab til termer indenfor stereokemi og isomeri samt hvilken effekt disse kan have på de forskellige typer af spektre.
 • Analysere EI-MS samt ESI-MS spektre med henblik på bestemmelse/identifikation af molmasse, bruttoformel samt analyse af karakteristiske fragmenteringsmønstre for organiske forbindelser.
 • Analysere IR spektre ud fra kendskab til karakteristiske gruppefrekvenser for forskellige funktionelle grupper i relation til molekylstrukturen.
 • Analysere UV spektre ud fra kendskab til de forskellige typer af elektronovergange samt anvende de empiriske regler for sammenhængen mellem struktur og beliggenheden af absorptionsmaksima.
 • Analysere 1H og 13C NMR spektre og bruge information fra grundlæggende 2D eksperimenter (såsom 1H-1H COSY og 1H-13C HSQC).
 • Demonstrere kendskab til karakteristiske kemiske skift, homo- og heteronukleare koblingskonstanter samt dekobling brugt i en NMR-baseret strukturopklaring.
 • Beregne 1H og 13C kemiske skift ud fra tabeller samt foretage en førsteordens koblingsanalyse.
 • Anvende intensiteter i 1H og 13C NMR spektre samt demonstrere kendskab til hvilken effekt følgende faktorer har på signalintensiteter: antal kerner, NOE, relaksationstider, udveksling.
 • Demonstrere kendskab til hvilken indflydelse udveksling har på labile protoner i 1H NMR.

Kursusindhold

1H og 13C kernemagnetisk resonans spektroskopi (NMR): Brug af kemiske skift, homo- og hetero- koblingskonstanter, samt dekobling og grundlæggende 2D eksperimenter i en NMR baseret strukturopklaring. -Massespektrometri (MS): Forskellige metoder til ionisering af organiske molekyler; bestemmelse af molekylvægt og molekylformel; brug af karakteristiske fragmenteringsmønstre. -Infrarød spektroskopi (IR): Brug af gruppefrekvenser for forskellige funktionelle grupper i relation til molekylstrukturen. -Ultraviolet spektroskopi (UV): Typer af elektronovergange; empiriske regler for sammenhængen mellem struktur og beliggenheden af absorptionsmaksima.

Anbefalede forudsætninger

26411, Organisk kemi 2

Undervisningsform

Forelæsninger og opgaveregning.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Kemi

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 26428
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage man 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding