Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Brændstoffer og emissioner fra aktuel og fremtidig transport

Overordnede kursusmål

At give de studerende forståelse for de forbrændingsrelaterede processer,
som er ansvarlige for dannelsen af luftforurende stoffer fra transport. Emissionerne fra forbrændingen sættes i perspektiv med henblik på at vurdere de samlede emissioner fra aktuel og fremtidig transport under hensyntagen til de mest realistiske fremtidsscenarier for anvendelse af brændstoffer og teknologi. Derudover er det målet, at de studerende skal arbejde praktisk med avancerede beregnings- og måleprincipper indenfor forbrænding af konventionelle og bæredygtige brændstoffer til transportformål.

See course description in English

Læringsmål

  • Evaluere og perspektivere anvendelsen af relevante transportbrændstoffer og –teknologier til fremtidige transportformål
  • Perspektivere betydningen af emissioner fra transportrelaterede forbrændingsprocesser i relation til det anvendte brændstof
  • Redegøre for forbrændingskemi
  • Beregne flammetemperaturer
  • Redegøre for dannelsen af emissioner i forbrændingsmotorer
  • Foretage simple kvantitative beregninger af emissioner ved anvendelsen af forskellige brændstoffer i forbrændingsmotorer
  • Redegøre for måleprincippet i de gennemgåede målemetoder
  • Udføre analyser af partikelsammensætninger
  • Vurdere kvaliteten af de udførte brændstofforbrugs- og emissionsmålinger

Kursusindhold

Der vil blive givet en oversigtsmæssig introduktion til muligheder og barrierer for anvendelsen af alternative brændstoffer til transport. I kurset gennemgås emner inden for nogle forbrændingsteoretiske områder, som alle lægger op til forståelsen af dannelsen af luftforurening ved anvendelsen af forskellige brændstoffer (konventionelle, biobrændstoffer og ”electro fuels”) og teknologier (forbrændingsmotorer, el.-motorer, brændselsceller). Disse emner er: støkiometri, forbrændingskemi, termodynamik/fysisk kemi, organisk kemi, brændværdibestemmelse og flammetemperaturbestemmelse. Som et gennemgående eksempel vil de studerende blive introduceret til et køretøj med en forbrændingsmotor. Der vil blive stillet skriftlige opgaver inden for dette emne. I kurset gennemgås desuden hvorledes forurenende komponenter separeres fra røggassen, hvordan de detekteres og kvantificeres. De studerende vil få lejlighed til at måle på både gasformige komponenter og komponenterne forbundet med partikelmateriale. Følgende separations-/detektionsprincipper behandles i kurset: gas- og væskekromatografi, samt åben kolonne kromatografi, infrarød analyse, UV analyse, fluorescenceanalyse, flammeionisationsanalyse, samt kemiluminescence analyse.

Anbefalede forudsætninger

41401/41045/26201

Undervisningsform

Forelæsninger, opgaveregning og laboratorieøvelser.

Pladsbegrænsning

Minimum 5, Maksimum: 24.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

3 uger

Institut

Institut for Byggeri og Mekanisk Teknologi

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 41343
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 23
Semester slut Uge 26
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding