Enkeltfag Dansk 20 ECTS

Anlæg og Infrastruktur

Overordnede kursusmål

Kravene til vores byer ændrer sig med tiden; det gælder også veje og stier, afløb og vandforsyning. De skal derfor renoveres, så de lever op til dagens og morgendagens krav til trafiksikkerhed, tilgængelighed og klimasikring. I dette kursus lærer du at analysere, planlægge og projektere gode, tidssvarende vej- og forsyningsanlæg.

Kursets mål er at sætte de studerende i stand til at planlægge, projektere og renovere kommunaltekniske anlæg med udgangspunkt i kommunal fysisk planlægning, trafikforhold og forsyningsforudsætninger.

De studerende skal:
– erhverve sig grundlæggende kendskab til moderne kommunal infrastruktur for trafik, veje, vand- og afløbssystemer,
– erhverve sig grundlæggende færdigheder i projektering af vej- og trafikanlæg samt vandforsynings- og afløbssystemer,
– opnå færdigheder i at udarbejde projekter til forbedring af eksisterende infrastruktur
– erhverve sig grundlæggende kendskab til geotekniske forhold,
– opnå færdigheder i projektering af mindre anlægsbygværker,
– tilegne sig grundlæggende praktisk færdighed i teknisk landmåling,
– kunne anvende erhvervets digitale kommunikationsformer med vægt på GIS, Geografiske Informationssystemer,
– og tilegne sig redskaber til konstruktivt at indgå i og bidrage til gruppens samarbejde.

See course description in English

Læringsmål

 • Beskrive og analysere en projektorganisation for et infrastrukturprojekt.
 • Identificere og lokalisere trafikale problemer.
 • Udarbejde og konsekvensvurdere løsningsforslag til trafikale problemer.
 • Projektere vejanlæg i byområder.
 • Planlægge og projektere elementer indenfor vandforsyning.
 • Planlægge og projektere elementer indenfor afløb, herunder renovering af afløbssystemer.
 • Kende og anvende den basale teori for kræfter og tryk i stillestående vand og for rør- og kanalstrømning
 • Analysere geologiske forhold, udføre grundlæggende geotekniske beregninger samt planlægge og tolke typiske geotekniske undersøgelser.
 • Projektere mindre anlægskonstruktioner som fx støttemure.
 • Udarbejde tidsplan og økonomisk overslag for projektering og udførelse
 • Kommunikere, argumentere og dokumentere for opgavens løsning skriftligt og mundtligt, – med fokus på anvendelse af digitale redskaber, såsom GIS, Geografiske Informations Systemer.
 • Redegøre for gruppens samarbejde og udvikling, samt reflektere over anvendelse af personlige og mellemmenneskelige kompetencer.

Kursusindhold

Kurset er organiseret med udgangspunkt i FRI’s og Danske Arkitektvirksomheders ydelsesbeskrivelser for Anlæg og Planlægning

Planlægning og procesledelse
– Organisation generelt
– Tidsplanlægning generelt
– Beskrivelse generelt

Klima, vand og miljøteknik
– Oplande og afstrømning
– Regn og klimaforandringer
– Bassin- og ledningsdimensionering
– Lokal Afledning af Regnvand

Hydraulik
– Hydrostatisk trykfordeling
– Strømning i ledninger
– Strømning i åbne kanaler
– Vandforbrug og variation
– Vandforsyningsystemer

Trafik og veje
– Trafikplanlægning og fysisk planlægning
– Trafiksikkerhed
– Trafikteknik
– Vejprojektering
– CAD

Geoteknik og anlægskonstruktioner
– Spændinger i jord
– Strømninger i jord og hydraulisk grundbrud
– Sætninger i jord
– Vingeforsøg og jords styrke
– Tolkning af boreprofiler

Geoinformatik
– Geografiske informationssystemer
– Landmåling


Den detaljerede indholdsbeskrivelse fremgår af kursushæftet.

Anbefalede forudsætninger

Undervisningsform

Projektorganiseret undervisning om en case med teorioplæg, opgaveløsning, gruppearbejde, praktiske øvelser og fremlæggelser.

Fakultet

Bemærkninger

Kurset omfatter praktiske øvelser, hvor der er mødepligt.

Digitale værktøjer:
QGIS
SCALCO Live
Spildevandskomiteens LAR regneark
MicroStation
MS Project
Sigma

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Sustain
Space
Kursus ID 62328
Kursustype Diplomingeniør
Pris

30.000,00 kr.

For tilmelding find kontaktperson nedenfor.

Tilmelding