Enkeltfag Dansk 20 ECTS

Anlæg og Infrastruktur

Overordnede kursusmål

Kravene til vores byer ændrer sig med tiden; det gælder også veje og stier, afløb og vandforsyning. De skal derfor renoveres, så de lever op til dagens og morgendagens krav til trafiksikkerhed, tilgængelighed og klimasikring. I dette kursus lærer du at analysere, planlægge og projektere gode, tidssvarende vej- og forsyningsanlæg.

Kursets mål er at sætte de studerende i stand til at planlægge, projektere og renovere kommunaltekniske anlæg med udgangspunkt i kommunal fysisk planlægning, trafikforhold og forsyningsforudsætninger.

De studerende skal:
– erhverve sig grundlæggende kendskab til moderne kommunal infrastruktur for trafik, veje, vand- og afløbssystemer,
– erhverve sig grundlæggende færdigheder i projektering af vej- og trafikanlæg samt vandforsynings- og afløbssystemer,
– opnå færdigheder i at udarbejde projekter til forbedring af eksisterende infrastruktur
– erhverve sig grundlæggende kendskab til geotekniske forhold,
– opnå færdigheder i projektering af mindre anlægsbygværker,
– tilegne sig grundlæggende praktisk færdighed i teknisk landmåling,
– kunne anvende erhvervets digitale kommunikationsformer med vægt på GIS, Geografiske Informationssystemer,
– og tilegne sig redskaber til konstruktivt at indgå i og bidrage til gruppens samarbejde.

See course description in English

Læringsmål

 • Beskrive og analysere en projektorganisation for et infrastrukturprojekt.
 • Identificere og lokalisere trafikale problemer.
 • Udarbejde og konsekvensvurdere løsningsforslag til trafikale problemer.
 • Projektere vejanlæg i byområder.
 • Planlægge og projektere elementer indenfor vandforsyning.
 • Planlægge og projektere elementer indenfor afløb, herunder renovering af afløbssystemer.
 • Kende og anvende den basale teori for kræfter og tryk i stillestående vand og for rør- og kanalstrømning
 • Analysere geologiske forhold, udføre grundlæggende geotekniske beregninger samt planlægge og tolke typiske geotekniske undersøgelser.
 • Projektere mindre anlægskonstruktioner som fx støttemure.
 • Udarbejde tidsplan og økonomisk overslag for projektering og udførelse
 • Kommunikere, argumentere og dokumentere for opgavens løsning skriftligt og mundtligt, – med fokus på anvendelse af digitale redskaber, såsom GIS, Geografiske Informations Systemer.
 • Redegøre for gruppens samarbejde og udvikling, samt reflektere over anvendelse af personlige og mellemmenneskelige kompetencer.

Kursusindhold

Kurset er organiseret med udgangspunkt i FRI’s og Danske Arkitektvirksomheders ydelsesbeskrivelser for Anlæg og Planlægning

Planlægning og procesledelse
– Organisation generelt
– Tidsplanlægning generelt
– Beskrivelse generelt

Klima, vand og miljøteknik
– Oplande og afstrømning
– Regn og klimaforandringer
– Bassin- og ledningsdimensionering
– Lokal Afledning af Regnvand

Hydraulik
– Hydrostatisk trykfordeling
– Strømning i ledninger
– Strømning i åbne kanaler
– Vandforbrug og variation
– Vandforsyningsystemer

Trafik og veje
– Trafikplanlægning og fysisk planlægning
– Trafiksikkerhed
– Trafikteknik
– Vejprojektering
– CAD

Geoteknik og anlægskonstruktioner
– Spændinger i jord
– Strømninger i jord og hydraulisk grundbrud
– Sætninger i jord
– Vingeforsøg og jords styrke
– Tolkning af boreprofiler

Geoinformatik
– Geografiske informationssystemer
– Landmåling


Den detaljerede indholdsbeskrivelse fremgår af kursushæftet.

Anbefalede forudsætninger

Undervisningsform

Projektorganiseret undervisning om en case med teorioplæg, opgaveløsning, gruppearbejde, praktiske øvelser og fremlæggelser.

Fakultet

Bemærkninger

Faggruppe: Produktion, transport og planlægning
Byggeri og Infrastruktur: 2. semester
Paraplykursus 2. semesterKurset omfatter praktiske øvelser, hvor der er mødepligt.

Digitale værktøjer:QGIS, SCALCO Live, Spildevandskomiteens LAR regneark, MicroStation, MS Project, Sigma

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Ballerup Campus

Sustain
Space
Kursus ID 62328
Kursustype Diplomingeniør
Pris

30.000,00 kr.

Tilmelding